Skip Navigation Links
RSS
SPRÁVY
Návrh noriem na zrušenie-máj, jún, júl, august ´14
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Včlenenie SÚTN do ÚNMS SR
Všetky činnosti zabezpečované Slovenským ústavom technickej normalizácie budú vykonávané naďalej v rámci novovytvoreného odboru ÚNMS SR pod názvom Slovenský ústav technickej normalizácie.
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva, konkrétne z výskumu a vývoja, prehľady a štúdie a súhrn aktuálnych informácii Vám bude ÚNMS SR pravidelne v štvrťročných intervaloch prezentovať
viac viac

Oznámenie
Oprava O1 k norme STN 73 6110/Z1
viac viac

Upozornenie pre používateľov STN 38 6462: 2014
ÚNMS SR pripravuje zmenu k vydanej norme STN 38 6462 z júla 2014
viac viac

LINKY
Úvod
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor technickej normalizácie

                                                OZNAMY

                                                    
Vážení používatelia noriem, dovoľujeme si Vám oznámiť,
že počnúc dňom 1. 7. 2014 sa bude účtovať okrem nezmenenej ceny za normy a publikácie aj položka za poštovné a balné a to nasledovne
  -  do 5kg     - poštovné a balné 3 EUR
  -  nad 5 kg  - poštovné a balné 5 EUR
   
Naďalej je aj v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na Štefanovičovej 3 zabezpečené štúdium slovenských technických noriem (STN) za rovnakých podmienok a v tých istých otváracích hodinách, ako v Infocentre na Karloveskej 63, ktoré je naďalej v prevádzke bez zmeny.

Otváracie hodiny a podmienky štúdia:

http://www.sutn.sk/default.aspx?page=c0c27c59-90e5-4649-a429-3636eb5b4612


                                                        -----------------


Na základe včlenenia SÚTN do ÚNMS SR si vás dovoľujeme upozorniť na nové fakturačné údaje:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

IČO: 30810710
DIČ: 2020850711
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000500541/8180
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0050 0541
SWIFT: SPSRSKBA

ÚNMS SR nie je platcom DPH.
obrazok_stn-onlineSTN-online - normy STN na internete

Služba STN-online umožňuje prístup k STN cez internet prostredníctvom predplatného na kalendárny rok. V službe je zahrnutá automatická aktualizácia noriem. STN-online si môžete vyskúšať v bezplatnej DEMO-verzii. Cenovú ponuku Vám radi vypracujeme po vyplnení nasledujúceho formulára:
Cenová ponuka na službu STN-online (xls, 37 kB)

Všeobecné informácie
  ----------------------------------------------- -----------------------------------------------

STN ISO 10004
Manažérstvo kvality. Spokojnosť zákazníka. Návod na meranie a monitorovanie

Od decembra 2013 je k dispozícii norma STN ISO 10004: 2013. Norma stanovuje vytvorenie podmienok na meranie a monitorovanie spokojnosti zákazníka s danou organizáciou a jej produktmi. Trvalé monitorovanie a meranie spokojnosti zákazníkov je nevyhnutné na zabezpečenie úspešného pôsobenia organizácie na trhu.

Táto medzinárodná norma je kompatibilná s STN EN ISO 9001: 2009, ktorej ciele podporuje poskytovaním návodu na monitorovanie a meranie spokojnosti zákazníkov.

Viac informácií nájdete v letáku. (342 kB, pdf)

STN ISO 21500
Návod na projektové riadenie

Od  decembra 2013 je k dispozícii norma STN ISO 21500: 2013. Táto medzinárodná norma poskytuje rámcový popis konceptov a procesov, ktoré sú považované za správnu prax projektového riadenia.

Táto medzinárodná norma je kompatibilná s STN ISO 10006: 2004 a s STN EN ISO 9001: 2009, ktorých ciele podporuje poskytovaním návodu na riadenie projektov.

Viac informácií nájdete v letáku. (345 kB, pdf)

elektricke spotrebiče   Nové základné
   časti súborov
   STN pre oblasť 
   domácich spotrebičov

STN EN 60730-1 Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Dátum vydania 1. 11. 2012,
v slovenskom jazyku

STN EN 60335-1 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Dátum vydania 1. 12. 2012,
v slovenskom jazyku

Viac informácií nájdete v informačných letákoch:
STN EN 60730-1 (pdf, 800 kB)
STN EN 60335-1 (pdf, 800 kB)

Pridali sme preklady článkov z časopisu ISO Focus+ pre malé a stredné podniky.
Nachádzajú sa v časti Technická normalizácia > Malé a stredné podniky (MSP) > Dokumenty

STN EN ISO 15189

Dátum vydania 1. 10. 2013

Od 1. októbra 2013 SÚTN vydáva normu STN EN ISO 15189: 2013 
Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť (85 5010), v slovenskom jazyku.

Ide o tretie vydanie tejto dôležitej normy v oblasti medicínskych laboratórií, ktoré je takmer úplne prepracované po obsahovej aj formálnej stránke.
Viac informácií nájdete v informačnom letáku (pdf, 582 kB) 

ZARIADENIA NA ZVÁRANIE 

Nové časti súboru STN EN 60974
vydané v slovenskom jazyku:

STN EN 60974-4: 2011 (05 2205)                                         
Dátum vydania: 1. 12. 2011
Zariadenia na oblúkové zváranie.
Časť 4: Pravidelné prehliadky a skúšky

STN EN 60974-6: 2011 (05 2205)                                         
Dátum vydania: 1. 11. 2011
Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 6: Zariadenia s obmedzeným trvaním prevádzky

STN EN 60974-11: 2011 (05 2205)                                        Dátum vydania: 1. 7. 2011
Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 11: Držiaky elektród

STN EN 60974-12: 2012 (05 2205)                                        Dátum vydania: 1. 6. 2012
Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 12: Spájacie zariadenia zváracích káblov

STN EN 60974-13: 2012 (05 2205)                                        Dátum vydania: 1. 6. 2012
Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 13: Kliešte na pripojenie zvarku    

Bližšie informácie nájdete v informačnom letáku ZARIADENIA NA ZVÁRANIE.

   
STN EN 13508-2 + A1

V apríli 2012 sme vydali normu STN EN 13508-2 + A1 Prieskum a posudzovanie stokových sietí a systémov kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 2: Kódovací systém na vizuálnu kontrolu.
Viac informácií nájdete v informačnom letáku (pdf, 2 MB).

STN v oblasti environmentálneho manažérstva vydané v roku 2012

STN ISO 14005
Dátum vydania 1. 1. 2012,
v slovenskom jazyku
STN EN ISO 14006
Dátum vydania 1. 5. 2012,
v slovenskom jazyku
STN EN ISO 14051
Dátum vydania 1. 8. 2012,
v slovenskom jazyku
Viac informácií nájdete v informačných letákoch:
STN ISO 14005 a STN EN ISO 14006
STN EN ISO 14051