RSS
SPRÁVY
NOVÉ vydanie STN EN ISO 9000, 9001, 14001
Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

ÚNMS SR na Facebooku
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky informuje verejnosť o vytvorení „stránky“ úradu na webovom sídle www.facebook.com
viac viac

LINKY
Produkty a služby > Ostatné produkty > Eurokódy
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Eurokódy

SÚTN vydal k 1. marcu 2012 zmeny k eurokódom – zaťaženie snehom a oblasti seizmického ohrozenia

STN EN 1991-1-3/NA1:

1. marca 2012 SÚTN vydal novú národnú prílohu k STN EN 1991-1-3 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom. Národná príloha obsahuje CD s interaktívnymi mapami snehových oblastí Slovenska a nahrádza STN EN 1991-1-3/NA z decembra 2004 v celom rozsahu. Návrh národnej prílohy vychádzal z riešenia úlohy vedy a výskumu, ktorú riešil kolektív autorov pod vedením Ing. Zoltána Sadovského, DrSc. z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, autorkou interaktívnych máp je Mgr. Katarína Mikulová, PhD. zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hlavným cieľom vydania nových máp bolo poskytnutie nových aktualizovaných zaťažovacích údajov zaťaženia snehom v novom členení, spracovali sa:

- časové rady pozorovaní rozšírené o pozorovania z ostatných rokov,
- merania zo 660 staníc, pri strednej dobe návratu 50 rokov podľa eurokódov,
- 98 % fraktil ročných maxím zaťažení snehom na zemi,
- posudzoval sa vplyv nadmorskej výšky.

Tlačená verzia národnej prílohy obsahuje aj farebné mapy charakteristických a mimoriadnych zaťažení na A3 formáte, súčasťou elektronickej verzie je interaktívna mapa priamo v texte normy.


STN EN 1998-1/NA/Z2:

Kolektív Geofyzikálneho ústavu pod vedením prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc. spracoval aktualizáciu mapy seizmického ohrozenia Slovenska, publikuje sa v zmene 2 národnej prílohy STN EN 1998-1/NA Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy. Pôvodná mapa bola súčasťou STN 73 0036 Seizmické zaťaženia stavebných konštrukcií zo septembra 1997, normy zrušenej v apríli 2010 a následne ju v nezmenenej podobe obsahovala zmena 1 STN EN 1998-1/NA vydaná v apríli 2010. Nová mapa bola zostavená na základe pravdepodobnostnej analýzy, ktorá umožňuje zahrnúť rôzne alternatívy vo vstupných údajoch. Seizmické zdrojové zóny sa určili na základe:

- epicentier a hĺbok zemetrasení v zostavenom katalógu Slovenska,
- geologických, tektonických a geofyzikálnych údajov,
- údajov poskytnutých v rámci európskeho projektu SESAME – zahrnutie vplyvu seizmických zdrojových zón mimo územia Slovenska.

Výsledná mapa je zobrazením rozloženia maximálnych hodnôt špičkových zrýchlení, predstavuje mieru ohrozenia zohľadnením najnovšej metodiky, nelíši sa oproti predchádzajúcej v hodnotách, ale v geografických polohách. Mapa je súčasťou normy, má formát A3, je čiernobiela, zóny sa líšia v stupňoch šedej. Dopĺňa ju tabuľka hodnôt referenčného špičkového seizmického zrýchlenia agR pre všetky obce SR nad 5 000 obyvateľov.

Leták (jpg, 2 MB)


Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií podľa eurokódov v tabuľkách

Od 1.apríla 2010 skončilo prechodné obdobie na používanie dvoch systémov noriem na navrhovanie stavebných konštrukcií (STN, STN EN). Na Slovensku sa používajú len eurokódy, súbor európskych noriem na navrhovanie konštrukcií. Predkladaná publikácia je zameraná na tabuľkové a niektoré zjednodušené metódy návrhu konštrukčných prvkov z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb. Obsahuje prehľadné tabuľky hodnôt požiarnej odolnosti pre niektoré betónové, spriahnuté oceľobetónové a murované konštrukcie, tabuľky zjednodušených výpočtov pre oceľové a drevené konštrukcie podľa eurokódov. Publikáciu spracoval kolektív prekladateľov a spracovateľov národných príloh jednotlivých častí pre navrhovanie na účinky požiaru.

Publikáciu môžete kúpiť v našom E-shope.

Leták (jpg, 118 kB)


STN 73 0001 Terminológia eurokódov (vydaná 1. júna 2007)

Norma obsahuje päťjazyčný slovník (slovensko - česko- anglicko- francúzsko - nemecký) s termínmi týkajúcimi sa základných pojmov zaťaženia a navrhovania konštrukcií spolu s definíciami (v slovenskom a anglickom jazyku) z 20 častí vydaných alebo pripravovaných eurokódov. Norma má 80 strán, poplatok v tlačenej forme je 26,07 EUR, elektronická verzia s možnosťou tlače 28,20 EUR.


Príručka k STN EN 1990, Zásady navrhovania konštrukcií


Príručka k STN EN 1990 - obalPublikácia je príručkou k základnému Eurokódu EN 1990 (vydaný ako STN EN 1990 v januári 2004 oznámením na priame používanie), ktorý definuje princípy navrhovania konštrukcií a na Slovensku sa používa spolu s národnou prílohou STN EN 1990/NA, vydanou v októbri 2004. EN 1990 definuje princípy a aplikačné pravidlá potrebných postupov a posúdení konštrukcií a ich častí, tiež definuje postupy na určovanie spoľahlivosti stavebných konštrukcií. Príručka vysvetľuje princípy a dopĺňa ustanovenia príkladmi.
Poplatok: 10,70 EUR

Pridať do košíka


Metodické usmernenie na používanie eurokódov na Slovensku v prechodnom období, t j. v období keď boli na navrhovanie konštrukcií k dispozícii národné i európske normy a ktoré skončilo 1. apríla 2010. Body č. 2 a 5 však platia naďalej. (Návrh odsúhlasený v TK 111 Uplatňovanie a používanie eurokódov, 2. vydanie)

  1. Súbory: a) STN a b) STN EN eurokódy sú 2 nezávislé sústavy platných slovenských noriem. Doposiaľ používané STN P ENV eurokódy spolu s príslušnými Národnými aplikačnými dokumentami sa rušia dňom 1. 12. 2008.
  2. Používať STN EN eurokódy je možné iba s príslušnými Národnými prílohami, ak je k dispozícii kompletný balíček STN EN eurokódov potrebný pre návrh danej konštrukcie. Pokiaľ nie je dočasne k dispozícií príslušná Národná príloha, je možné použiť príslušnú časť eurokódu s odporúčanými hodnotami národne stanovených parametrov NDP.
  3. Maximálne dĺžky čiastkových etáp zavádzania STN EN eurokódov, v rámci prechodného obdobia, sú definované v Pokyne L “Uplatňovanie a používanie eurokódov”. Ich prípadné skrátenie určí príslušná TK pri SÚTN v spolupráci s ostatnými dotknutými TK pri SÚTN.
  4. Počas prechodného obdobia existencie dvoch systémov (STN, STN EN) sa výber systému pre návrh konštrukcie odporúča vopred dohodnúť s investorom, resp. objednávateľom.
  5. Pri navrhovaní treba zohľadniť oficiálne vydané Opravy (Corrigenda) a Zmeny (Amendments) jednotlivých noriem.
  6. Vyššie uvedené všeobecne platné princípy môžu byť v konkrétnych prípadoch modifikované v príslušnej TK pri SÚTN, resp. vo viacerých TK v súčinnosti, pokiaľ sa problém týka viacerých TK.

EN eurokódy v CEN, STN EN eurokódy na Slovensku, ich Národné prílohy, zopovedajúce STN P ENV eurokódy a STN (máj 2014) (pdf, 176 kB)


Ďalšie informácie:


Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka