RSS
SPRÁVY
NOVÉ vydanie STN EN ISO 9000, 9001, 14001
Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

ÚNMS SR na Facebooku
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky informuje verejnosť o vytvorení „stránky“ úradu na webovom sídle www.facebook.com
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 9001
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 9001


Označenie: STN EN ISO 9001 zrušená
Slovenský názov: Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. (ISO 9001: 2008)
Anglický názov: Quality management systems. Requirements (ISO 9001:2008)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2009
Dátum zrušenia: 1. 2. 2016
Jazyk: SK
ICS: 03.120.10
Triediaci znak: 01 0320
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 9001:2008, idt ISO 9001:2008
Vestník: 01/09
Poplatok: Tlačená verzia: 35,00 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.50 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45.50 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 9001:2016-02 (01 0320)
Nahradené normy: STN EN ISO 9001:2001-04 (01 0320)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma určuje požiadavky na systém manažérstva kvality tam, kde organizácia: a)potrebuje predviesť svoju schopnosť trvalo poskytovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky zákazníka a použiteľných požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek; b) chce zvýšiť spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov trvalého zlepšovania systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka a použiteľných požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek.Obsah normy STN EN ISO 9001
Obsah Contents
strana Page
Úvod (Introduction) 7
0.1 Všeobecne (General) 7
0.2 Procesný prístup (Process approach) 7
0.3 Vzťah k ISO 9004 (Relationship with ISO 9004) 9
0.4 Kompatibilita s inými systémami manažérstva (Compatibility with other management systems) 10
1 Predmet normy (Scope) 11
1.1 Všeobecne (General) 11
1.2 Aplikácia (Application) 11
2 Normatívne odkazy (Normative reference) 11
3 Termíny a definície (Terms and definitions) 12
4 Systém manažérstva kvality (Quality management system) 12
4.1 Všeobecné požiadavky (General requirements) 12
4.2 Požiadavky na dokumentáciu (Documentation requirements) 13
5 Zodpovednosť manažmentu (Management responsibility) 14
5.1 Záväzok manažmentu (Management commitment) 14
5.2 Zameranie sa na zákazníka (Customer focus) 15
5.3 Politika kvality (Quality policy) 15
5.4 Plánovanie (Planning) 15
5.5 Zodpovednosť, právomoc a komunikácia (Responsibility, authority and communication) 16
5.6 Preskúmanie manažmentom (Management review) 16
6 Manažérstvo zdrojov (Resource management) 17
6.1 Poskytovanie zdrojov (Provision of resources) 17
6.2 Ľudské zdroje (Human resources) 17
6.3 Infraštruktúra (Infrastructure) 18
6.4 Pracovné prostredie (Work environment) 18
7 Realizácia produktu (Product realization) 18
7.1 Plánovanie realizácie produktu (Planning of product realization) 18
7.2 Procesy súvisiace so zákazníkom (Customer-related processes) 19
7.3 Návrh a vývoj (Design and development) 20
7.4 Nakupovanie (Purchasing) 22
7.5 Výroba a poskytovanie služieb (Production and service provision) 23
7.6 Riadenie zariadení na monitorovanie a meranie (Control of monitoring and measuring equipment) 24
8 Meranie, analýza a zlepšovanie (Measurement, analysis and improvement) 25
8.1 Všeobecne (General) 25
8.2 Monitorovanie a meranie (Monitoring and measurement) 25
8.3 Riadenie nezhodného produktu (Control of nonconforming product) 27
8.4 Analýza údajov (Analysis of data) 27
8.5 Zlepšovanie (Improvement) 28
Príloha A (informatívna) – Súvislosť medzi ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 30 [Annex A (informative) Correspondence between ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004] 31
Príloha B (informatívna) – Zmeny medzi ISO 9001: 2000 a ISO 9001: 2008 40 [Annex B (informative) Changes between ISO 9001: 2000 and ISO 9001: 2008] 45
Literatúra (Bibliography) 52