RSS
SPRÁVY
NOVÉ vydanie STN EN ISO 9000, 9001, 14001
Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

ÚNMS SR na Facebooku
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky informuje verejnosť o vytvorení „stránky“ úradu na webovom sídle www.facebook.com
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 14001
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 14001


Označenie: STN EN ISO 14001 zrušená
Slovenský názov: Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2004)
Anglický názov: Environmental management systems. Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2005
Dátum zrušenia: 1. 4. 2016
Jazyk: SK
ICS: 13.020.10
Triediaci znak: 83 9001
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 14001:2004, idt ISO 14001:2004
Vestník: 05/05
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 11/10
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 14001:2016-04 (83 9001)
Nahradené normy: STN EN ISO 14001:1998-05 (83 9001)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva tak, aby organizácii umožnila pripraviť a implemen-tovať politiku a dlhodobé ciele tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, a informácie o významných environmentálnych aspektoch.Obsah normy STN EN ISO 14001
Obsah Contents
strana page
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 9
4 Požiadavky systému environmentálneho manažérstva 12
4.1 Všeobecné požiadavky 12
4.2 Environmentálna politika 12
4.3 Plánovanie 13
4.4 Implementácia a prevádzkovanie 14
4.5 Kontrolovanie 17
4.6 Preskúmanie manažmentom 20
Príloha A (informatívna) – Pokyny na použitie
tejto medzinárodnej normy 21
Príloha B (informatívna) – Vzájomný vzťah medzi ISO 14001: 2004 a ISO 9001: 2000 34
Literatúra 42 Foreword 5
Introduction 5
1 Scope 8
2 Normative references 9
3 Terms and definitions 9
4 Environmental management system
requirements 12
4.1 General requirements 12
4.2 Environmental policy 12
4.3 Planning. 13
4.4 Implementation and operation 14
4.5 Checking 17
4.6 Management review. 20
Annex A (informative) – Guidance on the use
of this International Standard 21
Annex B (informative) – Correspondence between
ISO 14001:2004 and ISO 9001: 2000 34
Bibliography 42