Tlačiť

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor technickej normalizácie

Oznamy

 

 

 

Vážení používatelia noriem, upozorňujeme Vás, že služba prezenčného štúdia STN
pre verejnosť v priestoroch ÚNMS SR na Štefanovičovej 3 bude od 3. 1. 2017 zrušená
.
Táto služba bude poskytovaná len v priestoroch Infocentra ÚNMS SR na Karloveskej 63 počas otváracích hodín. 

 

                                                            -----------------


Na základe včlenenia SÚTN do ÚNMS SR si vás dovoľujeme upozorniť na nové fakturačné údaje:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

IČO: 30810710
DIČ: 2020850711
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000500541/8180
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0050 0541
SWIFT: SPSRSKBA

ÚNMS SR nie je platcom DPH.

 

obrazok_stn-onlineSTN-online - normy STN na internete

Služba STN-online umožňuje prístup k STN cez internet prostredníctvom predplatného na kalendárny rok. V službe je zahrnutá automatická aktualizácia noriem. STN-online si môžete vyskúšať v bezplatnej DEMO-verzii. Kalkuláciu poplatku Vám radi vypracujeme po vyplnení nasledujúceho formulára:
Kalkulácia poplatku na službu STN-online (xls, 37 kB)

Všeobecné informácie o službe STN-online nájdete tu.

  -----------------------------------------------   -----------------------------------------------