RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Certifikácia > Keymark
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Európska značka zhody s EN - KEYMARK

Keymark - logoEurópske normalizačné organizácie CEN a CENELEC reagovali na potreby voľného trhu tak, že patrične uviedli do pohybu certifikáciu zhody výrobkov s európskymi normami. Je nesporné, že vhodne pripravené normy hrajú dôležitú úlohu v „slušnom kruhu“ manažérskych systémov, skúšania a kontroly výrobkov, inšpekcie a obchodných informácií.
Európske združenie pre koordináciu spotrebiteľských požiadaviek v normotvornej činnosti (ANEC) už dávno pred rozšírením EU volali po jednoduchej európskej značke kvality a vyvíjali tlak na kompetentné orgány aby rozbehli Keymark schémy z dôvodov spotrebiteľského záujmu, pretože CE značkovanie nebolo spotrebiteľom celkom porozumené a nevzbudzuje až takú dôveru ako by malo. Je preto dôležité mať značku s jedným zrozumiteľným významom, ktorá sa nezaoberá iba bezpečnosťou, ale je zameraná aj na celkové prevedenie výrobku a ekologické aspekty.
Z uvedených dôvodov a tým zároveň aj zjednodušeného prístupu výrobkov na európsky trh, CEN a CENELEC uviedli do života projekt certifikácie zhody výrobkov s európskymi normami, čoho výsledkom je značka KEYMARK.
Označenie produktu touto značkou dokazuje užívateľom a spotrebiteľom jeho zhodu s požiadavkami príslušných európskych noriem. Je pridelená po vyhovujúcom skompletovaní certifikačnej procedúry, ktorá pozostáva zo skúšok o zhode produktu, posúdenia zdokumentovanej kontroly výroby, kontroly v mieste hodnoteného produktu a stáleho dohľadu. Značka Keymark takto prispieva k ochrane spotrebiteľa resp. životného prostredia tým, že takto označený produkt má nezmenenú kvalitu, bezpečnosť, a teda má stále rovnaké vlastnosti a parametre aj po niekoľkých rokoch, tak ako boli deklarované pri prvom uvedení na trh.
Výrobok, ktorý je preskúšaný, certifikovaný a získa značku Keymark v jednej krajine EÚ, nebude potrebné znova opakovať skúšky a certifikáciu v ostatných krajinách EÚ. Platí vzájomné uznávanie výsledkov. KEYMARK bude otvárať trhy a bude kľúčom trhu EÚ.

KEYMARK je spoločným vlastníctvom CEN, Európskeho výboru pre normalizáciu a CENELEC, Európskeho výboru pre normalizáciu v elektronike.

Za udeľovanie značky Keymark v rámci CEN je zodpovedná Certifikačná rada (CCB).

Licencie na používanie značky Keymark vydávajú v každej krajine certifikačné orgány, ktoré na základe doporučenia národným normalizačným orgánom, ktorý má uzavretú zmluvu s CCB, získajú splnomocnenie od Certifikačnej rady CEN.

Postavenie našej organizácie SÚTN ako národného člena CEN zahŕňa aj členstvo v CCB.

1. apríla 2004 bola medzi SÚTN a CEN podpísaná zmluva „Assignment Agreement“ vzťahujúca sa ku značke KEYMARK.
Na základe tejto zmluvy má SÚTN legálne postavenie sprostredkovateľa používania systému a certifikačných schém Keymark. Práva a povinnosti v systéme Keymark sú pre SÚTN stanovené touto zmluvou.

Licenciu na používanie značky Keymark môže však udeliť iba certifikačný orgán splnomocnený Certifikačnou radou CEN a má podpísanú zmluvu s príslušným národným normalizačným orgánom o postupe takýchto práv (Transfer Agreement).

SÚTN je pripravený podporiť a koordinovať postup vybavovania splnomocnenia pre príslušný slovenský certifikačný orgán, ktorý spĺňa požiadavky a prejaví o takúto činnosť záujem. Nadväzne na túto činnosť je SÚTN pripravený plniť si ďalšie povinnosti, ktoré požaduje systém Keymark a ktoré sú predmetom uvedených zmlúv.

Poznámka:

CEN na svojej webovej stránke aktualizuje databázu o Keymarku a s tým súvisiacimi informáciami o výrobkoch, normách, splnomocnených certifikačných orgánoch, atď:

Ďalšie informacie:

Kontakt:
Ing. Martina Piklová
Referát značky KEYMARK a certifikácie služieb SÚTN
Tel: (+421 2) 57 485 121
martina.piklova@normoff.gov.sk

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka