RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Pomoc > Podmienky prevádzkovateľa
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Podmienky prevádzkovateľa

 

1. Identifikácia prevádzkovateľa:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)

Sídlo: Štefanovičova 3,
         P. O. BOX 76
         810 05 Bratislava 15

IČO: 30810710

DIČ: 2020850711

ÚNMS SR nie je platcom DPH !

Úplný popis ponúkaného tovaru alebo služby: Slovenské technické normy (STN), vydané periodiká a publikácie.

Mena, v ktorej  bude transakcia realizovaná: EUR

Úhrada za tovar je uvedená vo Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 20. marca 2017 o poplatkoch za poskytovanie technickej normy.

Zrušenie objednávky pred jej zaslaním: áno, je možné stlačením tlačítka „zrušit" alebo tlačítka „späť".

Reklamácie a spôsob vrátenia tovaru a zaplatenej čiastky je realizované v zmysle obchodného zákoníka.

Kontakt na zákaznícky servis prevádzkovateľa: 0948/876 002 - papierové verzie produktov, 0918/ 876 003 - elektronické verzie noriem.

Na poskytovaný tovar sa žiadne exportné obmedzenia nevzťahujú.

Spôsob doručenia tovaru alebo služby: poštou, pri elektronickyých verziách download zo servera poskytovateľa.

Poštovné a balné je účtované nasledovne:
- do   1 kg - poštovné a balné 3,40 EUR
- do   5 kg - poštovné a balné 5,20 EUR
- nad 5 kg - poštovné a balné 7,00 EUR

Prehlásenie o záruke bezpečnosti poskytnutých údajov:

"Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané."

Objednávka cez Portál noriem

Ako si môže klient objednať tovar, resp. službu na Vašej stránke?*
Podrobný postup vyhľadávania a objednávania nájdete stlačením tlačídla "pomoc" po prihlásení do Portálu noriem.

Ako si môžete zrušiť objednávku?
Kliknutím na tlačidlo „zrušiť" alebo na tlačidlo v prehliadači  „späť".

Ako si môžete objednať normy STN v elektronickom formáte?
Normy STN v elektronickom formáte je možné objednať iba cez náš Portál noriem a pre objednávanie je nutná registrácia na našom portále. Iné formy objednávok (napr. fax, e-mail) neakceptujeme.

Ako si môžete zrušiť objednávku po uskutočnení platby  (v prípade platby cez internet)?
Spôsob zrušenia: e-mailom, faxom, písomne alebo osobne
Vrátenie peňazí: dobropisom

Možnosť platby v našom Infocentre je len v v hotovosti.

Na faktúru:

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob dodania: poštou

Poskytovateľ sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bol uvedený v objednávke,

- adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar zákazníkovi,

- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.

Iné

Prijímateľ sa zaväzuje:

- prevziať objednaný tovar

- zaplatiť za objednaný tovar.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť:

- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou,

- poškodenie zásielky zavinené poštou.

Reklamácie

Reklamácie sú vybavované:

telefonicky v pracovných dňoch v čase otváracích hodín INFOCENTRA

0948/876 002 - normy v tlačenej forme,

mailom: shop@normoff.gov.sk - normy v tlačenej forme,

0918/876 003 - normy v elektronickej forme

mailom: shop_pdf@normoff.gov.sk - normy v elektronickej forme

Záruka

na poskytovaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba.

Spôsob vrátenia tovaru

Poštou

Spôsob vrátenie peňazí

Dobropisom

 

2. Osobné údaje a ich ochrana

Vykonaním objednávky poskytujete Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa, za účelom vykonania platnej objednávky, plnenia zmluvy, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade  zmluva uzatvorená na základe objednávky. Vaše osobné údaje budú spracovávané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a jeho zamestnancami. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru.

Vaše osobné údaje nebudú sprístupnené tretím osobám a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené.

Iným subjektom bude umožnený prístup k Vašim osobným údajom len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Prijímateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zmene vo svojich osobných údajoch. Prijímateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.

Osobné údaje  bude Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky dbá na ochranu Vašich osobných údajov a pri zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi  postupuje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo na:

•    Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov; všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
•    Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
•    Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné.
•    Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
•    Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedený účel, alebo ak už nie je zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky emailom na adresu: zodpovednaosoba@normoff.gov.sk.

 

---------------------------------------------------------------------------------

* Informácia pre držiteľa karty: Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom sluzby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, EUROCARD/MASTERCARD, VISA Electron a Diners Club International. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. (Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne (faxové číslo), presný popis tovaru, počet kusov a spôsob platby prip. iné informácie okrem údajov o karte!!!). Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.


Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka