RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Pomoc > Často kladené otázky
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

F.A.Q. - Často kladené otázky


Práve čítam autorský zákon, v ktorom sa v §7 (3) písmeno b. píše, že predmetom autorského zákona nie je STN a dokonca ani prípravná dokumentácia a preklad. Vy na web stránke tvrdíte niečo iné. Mne ako normálnemu učiteľovi nejde do hlavy, prečo sa robia normy, ku ktorým nie je bežný prístup a keď si ich človek chce prečítať tak si musí kúpiť pomerne drahú publikáciu. Mňa ako učiteľa informatiky napríklad veľmi zaujíma norma STN ISO 2382 (369001), v ktorej sú definované niektoré termíny z počítačovej terminológie, pretože v každej knihe o počítačoch nachádzam rozličné definície toho čo je údaj a informácia. Mohli by ste mi poradiť ako sa k takejto norme dostanem? (na internete som našiel voľne dostupné časti 4, 5 a 6 tejto normy v angličtine)

Na našej webovej stránke nie je nikde uvedené, že ochrana slovenských technických noriem v Slovenskej republike je upravená zákonom NR SR č. 618/2003 Z.z. - autorský zákon. Naozaj autorská ochrana slovenských technických noriem v slovenskej legislatíve na rozdiel od ostatných krajín nespadá pod autorský zákon. To však neznamená, že ich obsah a ochrana proti nelegálnemu šíreniu nie je chránená. Ochrana slovenských technických noriem je upravená zákonom NR SR č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov o požiadavkach na výrobky a o posudzovaní zhody. Tento zákon je rámcovýcm zákonom pre normalizáciu, posudzovanie zhody (certifikáciu) a akreditáciu.
Normalizácie sa týkajú § 5, 6 a 7, kde §6 ods. (9) hovorí, cit.:"Slovenské technické normy vydané na akomkoľvek nosiči sa môžu rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom určenej právnickej osoby." a ods.(10):" Ak sú slovenské technické normy priamo citované v technických predpisoch, úrad po dohode s určenou právnickou osobou uverejní oprávnenie na ich rozmnožovanie vo vestníku (ÚNMS SR)".
Okrem toho aj označenie STN sa podľa §5 ods. 3 sa nesmie používať inak len na označenie slovenských technických noriem.
Podľa § 7 tohto zákon je používanie slovenských technických noriem dobrovoľné pokiaľ ich použitie alebo použitie niektorého ich ustanovenia nepredpíše záväzný právny predpis. Aj z tohto dôvodu nie je slovenská technická norma voľne dostupná ako je to napr. u záväzných právnych predpisov zverejňovaných v zbierke zákonov SR.
Za porušenie týchto ustanovení môže byť podľa zákona č. 264/1999 Z.z. uložená pokuta až 1 mil. Sk.
Príslušné ustanovenia zákona č. 264/1999 Z.z. sú uvedené na našej webovej stránke.
Obsah slovenských technických noriem preberajúcich medzinárodné alebo európske normy podlieha však aj všeobecnej medzinárodnej ochrane duševného vlastníctva (IPR) alebo jednoducho autorskej ochrane, ako je uvedené na našej webovej stránke v časti Autorská ochrana noriem. Akékoľvek využívanie týchto noriem alebo ich častí je možné len s povolením medzinárodných (ISO, IEC) alebo európskych (CEN, CENELEC, ETSI) normalizačných organizácií, alebo ich ich členov. Upozornenie používateľa týkajúce sa autorských práv obsahuje každá norma ISO, IEC, EN, ETSI a možno ju nájsť aj v slovenských technických normách preberajúcich takéto normy na preloženej titulnej strane preberanej normy. Naša organizácia ako člen týchto medzinárodných a európskych normalizačných organizácií využíva právo člena na prevzatie obsahu týchto noriem a ich vydanie ako slovenské technické normy.
Ohľadne noriem ISO.
Zverejnenie plných textov noriem ISO na internete je porušením autorských práv ISO, ak na takéto zverejnenie nedala ISO súhlas. Každý člen ISO, IEC, CEN, CENELEC a ETSI je navyše v zmysle memoranda, ktoré podpísal, povinný chrániť aj záujmy ostatných členov, t.j. pri udeľovaní povolenia na voľné šírenie normy alebo častí normy musí zvážiť, či takýmto povolením neporuší práva ostatných členov. Zverejnenie noriem na internete v anglickom jazyku jedným z členov porušuje práva ostatných členov, ktorí takéto zverejnenie nepovolili tým, že im môže výrazne znížiť príjem z tých noriem, ktoré boli zverejnené. U väčšiny členov prostriedky vynaložené na tvorbu noriem nepochádzajú z verejných zdrojov (štátneho rozpočtu).
Všetky medzinárodné normy je možné získať buď priamo od ISO alebo IEC (cez ich internetový portál) alebo od niektorého národného člena ISO alebo IEC (v Slovenskej republike od ÚNMS SR). Európske normy je možné zakúpiť len ako prevzaté národné normy od národných normalizačných organizácií, u nás ÚNMS SR. 

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránkaMáte vydaný katalóg noriem z oblasti stavebníctva alebo elektrotechniky? Potreboval by som ho aj na CD.

Zoznam STN vychádza v elektronickej forme vrátane aktualizácie.

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Mám záujem o zakúpenie alebo štúdium noriem STN, medzinárodných, európskych a zahraničných. Ako postupovať?

Musíte uviesť presné označenie a číslo normy.
a. zakúpenie STN - osobne platbou v hotovosti v Infocentre, na našom Portáli noriem alebo na objednávku (e-mailom, poštou).
b. zakúpenie zahraničných noriem - osobne platbou v hotovosti Infocentre (normy, na ktoré má ÚNMS SR právo COPYRIGHTU, normy treba žiadať v Infocentre) alebo na objednávku ako v prípade STN. Konkrétne je možné u nás získať normy DIN, ISO, IEC, ASTM, ČSN. Dostupné sú len v tlačenej podobe.
c.štúdium slovenských a zahraničných noriem - v priestoroch Infocentra (hodiny pre verejnosť).

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Mám kúpenú normu, ktorá bola vydaná formou na priame použitie (v anglickom jazyku). Kto mi ju preloží? Poskytuje ÚNMS SR prekladateľa?

Normu si môžete preložiť alebo dať preložiť podľa vlastného rozhodnutia.
ÚNMS SR takúto službu neposkytuje. Zároveň však upozorňujeme, že takýto preklad nieje oficiálny, je len na úrovni pracovného prekladu.
Za oficiálny preklad medzinárodných a európskych noriem do slovenského jazyka sa považuje len prevzatie uvedenej normy, spracovanej v rámci plánu technickej normalizácie, ktorá prešla všetkými stupňami pripomienkovacieho a schvaľovacieho procesu.

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Ako zistím, či norma EN, ISO, IEC..., ktorú mám pred sebou, bola zapracovaná do sústavy STN, alebo iných národných sústav?

a) ak viete presné označenie a číslo normy EN, ISO atď., túto informáciu získate STN, na našom Portáli noriem.
b) informáciu získate v Infocentre, osobne alebo telefonicky (kontakt, hodiny pre verejnosť).
Takýto postup je aj na strankach zahraničných noriem, ktoré sú prístupné na domovských stránkach jednotlivých normalizačných organizácií napr.české normy – www.unmz.cz, nemecké normy - www.beuth.de

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Viem oblasť, z ktorej potrebujem normy, ale neviem presné označenie a číslo normy. Ako to zistím?

Máte tieto možnosti:
a. na našej stránke nájdete platný zoznam noriem v sekcii: Portal noriem - Triedy noriem. Na základe problematiky podľa kľúčových slov alebo triediaceho znaku ICS (medzinárodná normalizačná klasifikácia), si vyhľadáte podľa názvu konkrétnu normu
b. rešeršné odd. - Vyhľadávanie v databázach podľa kľúčových slov alebo iných kritérií. Je to platená služba. Kontakt: reserse@normoff.gov.sk

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránkaProsím vás, prečítajte mi z normy o čom hovorí (napr.kapitola 10)?

Takúto službu neposkytujeme. Používateľ si musí normu preštudovať sám. Prečítanie z normy je veľmi závažná vec, za ktorú konzultantky nenesú zodpovednosť.

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Na základe čoho sa preberajú ČSN EN normy v origináli do sústavy STN?

Podľa predpisov organizácie CEN (európsky normalizačný inštitút) a CENELEC (európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike), sa môžu EN normy preberať do národnej sústavy v jazyku člena CEN a CENELEC. Nakoľko je Česká republika členom CEN aj CENELEC, môžeme tieto normy preberať v českom jazyku.

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránkaV norme, ktorú mám pred sebou, som našiel chyby. Komu to mám ohlásiť?

Chybu ohláste emailom na adresu Odboru technickej normalizácie otn@normoff.gov.sk. Zodpovedný pracovník následne chybu odstráni, buď zmenou, alebo opravou vo Vestníku ÚNMS SR.

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Kde nájdem informácie o posudzovaní zhody výrobkov?

Treba si preštudovať Zák.č.264/99 Z.z.. Tiež sledujte priebežne Vestníky ÚNMS SR, kde sú uvádzané zoznamy noriem vhodné na posudzovanie zhody. Podrobnejšie informácie nájdete na adrese: http://www.unms.sk/?posudzovanie-zhody

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Keďže normy nie sú záväzné, tak sa nimi nemusíme riadiť?

Od 1. 1. 2001 sú všetky technické normy nezáväzné a ich dodržiavanie je podľa zákona č. 264/1999 Z. z. dobrovoľné. Odporúčame na preštudovanie článok Dr. Ňuňuka "Postavenie slovenskej technickej normy v právnom poriadku SR", ktorý bol uverejnený v časopise Normalizácia č. 6/2000, a uvádzajú sa v ňom všetky podrobnosti a vysvetlenia súvisiace s novým postavením STN. Uvedený článok si môžete preštudovať v Infocentre.

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Kde zistím, na ktorú skúšobňu sa mám obrátiť vo veci preskúšania výrobku, ktorý chcem dať na trh?

Zoznam autorizovaných skúšobní nájdete na webovej stránke ÚNMS SR.

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Mám pred sebou normy ON. Platia ešte?

ON boli zrušené bývalým zákonom o normalizácii č. 142/1991 Zb. v znení neskorších právnych úprav. Vzhľadom na ich technický obsah bolo odporúčané, aby si ich vzali do gescie jednotlivé rezorty a využili ich obsah buď na pretransformovanie na STN, prípadne do rezortných predpisov alebo aby ich zrušili bez náhrady v období troch rokov od vydania zákona 142/1991 Zb. Toto odporúčanie spolu so zoznamami noriem a rezortov bolo uverejnené vo Vestníku ÚNMS SR č.2/1994. O súčasnej situácii s uvedenými normami sa informujte na príslušnom ministerstve, na odbore technickej politiky alebo odbore ochrany spotrebiteľa.

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Či sa mení a keď áno, tak ako, postavenie národných noriem STN po vstupe SR do EÚ ?

Prijatím zákona č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ďalších zákonov s účinnosťou od 1. januára 2000 sa zavŕšil proces prispôsobenia našich právnych predpisov, týkajúcich sa základnej filozofie v oblasti technickej normalizácie a postavenia technických noriem, k právnym predpisom EÚ. Od uvedeného dátumu plnenie technických noriem nie je vo všeobecnosti povinné. Vstupom do EÚ sa z tohto hľadiska na postavení slovenských technických noriem už nič nezmení.

Pri používaní slovenskej technickej normy, ktorá preberá európsku normu, v podmienkach plného členstva v EÚ by sme však chceli upozorniť na ustanovenie uvedené na titulnej strane európskej normy. Podľa tohto ustanovenia sú oficiálnymi verziami európskych noriem verzie vydané v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku. Avšak, ak národný člen CEN/CENELEC vydá takúto európsku normu prekladom z oficiálneho jazyka do svojho jazyka, a vydanie takéhoto prekladu oznámi Ústrednému sekretariátu CENELEC, resp. Riadiacemu stredisku CEN, takáto národná norma získava rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie. Takáto verzia má teda postavenie európskej normy, čiže ju možno použiť v ktorejkoľvek členskej krajine na posudzovanie zhody, skúšanie a pod., prípadne môže slúžiť ako podklad na zavedenie príslušnej európskej normy v inej členskej krajine, alebo môže byť v tejto krajine ako európska norma priamo zavedená (prevzatie v jazyku člena).
Znamená to, že výsledky skúšok vykonané podľa slovenskej technickej normy, ktorá preberá európsku normu, budú uznané v ktorejkoľvek členskej krajine EÚ. Samozrejme protokoly zo skúšok musia byť vyhotovené v jazyku zrozmiteľnom v tejto členskej krajine a je potrebné uviesť označenie a rok vydania príslušnej európskej normy, ktorú daná STN preberá.

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Sú naďalej v platnosti tie národné normy STN, ktoré majú prísnejšie kritériá alebo majú benevolentnejšie kritériá EN prednosť?

Z otázky je zrejmé, že sa týka noriem STN, ktoré majú rovnaký predmet a oblasť použitia ako EN. Z vnútorných predpisov CEN/CENELEC vyplýva, že každú EN normu je člen CEN/CENELEC povinný prevziať do svojej národnej sústavy noriem niektorým dovoleným spôsobom a zároveň zrušiť všetky rozporné národné normy. Rozporná norma je definovaná vo Vnútorných predpisoch CEN/CENELEC, časť 2 ako, citujem: Rozporná národná norma: národná norma s rovnakou oblasťou použitia a predmetom (scope) ako EN (a HD v CENELEC) a obsahujúca požiadavky, ktoré sú v rozpore s požiadavkami EN (a HD v CENELEC). Nie je ani možné do takejto preberanej normy prevziať ustanovania z inej európskej normy, citujem článok 11.2.1.1 Vnútorných predpisov CEN/CENELEC, časť 2: Obsah európskej normy nesmie byť v rozpore s obsahom žiadnej inej EN (a HD v CENELEC).
Z uvedeného vyplýva, že v národnej sústave nemôže zostať naďalej STN, ktorá má rovnaký predmet a oblasť použitia ako EN a obsahuje prísnejšie alebo benevolentnejšie kritériá ako táto EN.
Vo výnimočných odôvodnených prípadoch môže členská krajina EÚ využiť článok 36 Európskej dohody a na prechodné obdobie môže sprísniť podmienky alebo dokonca aj zakázať uvádzanie určitého výrobku na trh. Osobitosti technického charakteru (národné špecifiká) je možné dokonca zahrnúť aj do európskej normy formou národných odchýlok, je však potrebné dodržať postup stanovený vnútornými predpismi CEN/CENELEC.
V európskych normách sú povolené tieto druhy národných odchýlok:
Osobitná národná podmienka: národná charakteristika alebo prax, ktorú nemožno zmeniť ani za dlhý čas, napr. klimatické podmienky, podmienky elektrického uzemnenia.
POZNÁMKA. - Ak ovplyvňuje harmonizáciu, potom tvorí súčasť EN (a HD v CENELEC).
Národná odchýlka: modifikácia, doplnenie alebo vynechanie obsahu EN (a HD v CENELEC) vykonané v národnej norme s rovnakou oblasťou použitia ako EN (a HD v CENELEC)
POZNÁMKA. - Netvorí súčasť EN (a HD v CENELEC).
Odchýlka A: národná odchýlka od EN (a HD v CENELEC) spôsobená predpismi, ktorých zmena je v súčasnosti mimo kompetencie príslušného člena CEN/CENELEC
POZNÁMKA. - Pri normách, ktoré patria pod smernice ES, vyplýva podľa názoru Komisie európskeho spoločenstva (OJ No C 59, 1982-03-09) z rozsudku Európskeho súdneho dvora v prípade 815/79 Cremonini/Vrankovich (Rozhodnutia európskeho súdneho dvora 1980, strana 3583 (European Court Reports 1980, p.3583)), že zhoda s odchýlkami A už nie je povinná, a že sa v ES nemá obmedzovať voľný pohyb výrobkov vyhovujúcich takej norme inak, ako na základe ochrannej klauzuly uvedenej v príslušnej smernici.
Odchýlka B: národná odchýlka od HD vyvolaná osobitnými technickými požiadavkami; povoľuje sa na určené prechodné obdobie.
V prípade, že takéto národné špecifiká si krajina neuplatní už v procese prípravy návrhu európskej normy, ich uplatnenie až po jej vydaní je veľmi ťažké a niekedy až nemožné. Proces uplatnenia národných odchýlok totiž zahŕňa pripomienkovanie všetkými členmi CEN/CENELEC a oznamuje sa Európskej komisii. Keďže hlavným cieľom EÚ je harmonizácia požiadaviek takéto národné odchýlky nenachádzajú veľké pochopenie najmä v Európskej komisii.

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Aké bude a či sa vôbec mení postavenie národných a európskych noriem členských štátov EÚ u nás ? (napr. DIN, atď.)

Postavenie národných noriem iných členských štátov EÚ zostáva rovnaké ako doposiaľ, t.j. zostávajú národnými normami členského štátu. Vzhľadom na dobrovoľné postavenie noriem vo všeobecnosti je vecou obchodnej zmluvy medzi zákazníkom a odberateľom podľa akej normy sa dodanie výrobku alebo služby uskutoční.
Normy členských štátov napr. DIN, ktoré boli prevzaté do sústavy slovenských technických noriem ako STN majú postavenie slovenskej technickej normy.
Normy členských štátov preberajúce európske normy EN majú postavenie oficiálnych verzií európskych noriem, ak boli prevzaté do národnej sústavy v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku, alebo aj prekladom do ich vlastného jazyka, ak takýto preklad bol notifikovaný Ústrednému sekretariátu CENELEC pre elektrotechnické normy alebo Riadiacemu stredisku CEN v prípade EN noriem vydaných v CEN.
V zmysle európskej legislatívy nijaká členská krajina nesmie brániť voľnému pohybu tovaru, ak boli splnené požiadavky smerníc a na splnenie týchto požiadaviek boli použité európske normy. Z uvedeného vyplýva aj postavenie slovenských technických noriem, ktoré preberajú európske normy. Výrobok vyrobený, vyskúšaný a posúdený podľa takýchto slovenských technických noriem musia akceptovať v ktorejkoľvek členskej krajine EÚ.

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka


Aké je postavenie noriem EN a CENELEC u nás po vstupe do EÚ ?

Odpoveď možno nájsť v ostatných odpovediach FAQ.
Na upresnenie, označenie EN majú všetky európske normy bez ohľadu na to, v rámci ktorej európskej normalizačnej organizácie boli vytvorené. CENELEC zabezpečuje tvorbu európskych noriem v elektrotechnickej oblasti, ETSI v oblasti telekomunikácií a CEN v ostatných oblastiach.
V súvislosti s otázkou by sme chceli upozorniť na ustanovenie uvedené na titulnej strane STN, citujeme: Táto norma je slovenskou verziou EN xxxxx: cccc. Európska norma EN xxxxx: cccc má postavenie slovenskej technickej normy.
Je zrejmé, že každá európska norma a každá národná norma, ktorá má postavenie európskej normy (viď odpoveď na otázku č. 3) má postavenie slovenskej technickej normy, teda je možno ju ako STN rovnocenne používať.

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka