RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
viac viac

NOVÉ vydanie STN EN ISO 9000, 9001, 14001
Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

LINKY
Produkty a služby > Ostatné produkty > Eurokódy
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Eurokódy

SÚTN vydal k 1. marcu 2012 zmeny k eurokódom – zaťaženie snehom a oblasti seizmického ohrozenia

STN EN 1991-1-3/NA1:

1. marca 2012 SÚTN vydal novú národnú prílohu k STN EN 1991-1-3 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom. Národná príloha obsahuje CD s interaktívnymi mapami snehových oblastí Slovenska a nahrádza STN EN 1991-1-3/NA z decembra 2004 v celom rozsahu. Návrh národnej prílohy vychádzal z riešenia úlohy vedy a výskumu, ktorú riešil kolektív autorov pod vedením Ing. Zoltána Sadovského, DrSc. z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, autorkou interaktívnych máp je Mgr. Katarína Mikulová, PhD. zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hlavným cieľom vydania nových máp bolo poskytnutie nových aktualizovaných zaťažovacích údajov zaťaženia snehom v novom členení, spracovali sa:

- časové rady pozorovaní rozšírené o pozorovania z ostatných rokov,
- merania zo 660 staníc, pri strednej dobe návratu 50 rokov podľa eurokódov,
- 98 % fraktil ročných maxím zaťažení snehom na zemi,
- posudzoval sa vplyv nadmorskej výšky.

Tlačená verzia národnej prílohy obsahuje aj farebné mapy charakteristických a mimoriadnych zaťažení na A3 formáte, súčasťou elektronickej verzie je interaktívna mapa priamo v texte normy.


STN EN 1998-1/NA/Z2:

Kolektív Geofyzikálneho ústavu pod vedením prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc. spracoval aktualizáciu mapy seizmického ohrozenia Slovenska, publikuje sa v zmene 2 národnej prílohy STN EN 1998-1/NA Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy. Pôvodná mapa bola súčasťou STN 73 0036 Seizmické zaťaženia stavebných konštrukcií zo septembra 1997, normy zrušenej v apríli 2010 a následne ju v nezmenenej podobe obsahovala zmena 1 STN EN 1998-1/NA vydaná v apríli 2010. Nová mapa bola zostavená na základe pravdepodobnostnej analýzy, ktorá umožňuje zahrnúť rôzne alternatívy vo vstupných údajoch. Seizmické zdrojové zóny sa určili na základe:

- epicentier a hĺbok zemetrasení v zostavenom katalógu Slovenska,
- geologických, tektonických a geofyzikálnych údajov,
- údajov poskytnutých v rámci európskeho projektu SESAME – zahrnutie vplyvu seizmických zdrojových zón mimo územia Slovenska.

Výsledná mapa je zobrazením rozloženia maximálnych hodnôt špičkových zrýchlení, predstavuje mieru ohrozenia zohľadnením najnovšej metodiky, nelíši sa oproti predchádzajúcej v hodnotách, ale v geografických polohách. Mapa je súčasťou normy, má formát A3, je čiernobiela, zóny sa líšia v stupňoch šedej. Dopĺňa ju tabuľka hodnôt referenčného špičkového seizmického zrýchlenia agR pre všetky obce SR nad 5 000 obyvateľov.

Leták (jpg, 2 MB)


 


STN 73 0001 Terminológia eurokódov (vydaná 1. júna 2007)

Norma obsahuje päťjazyčný slovník (slovensko - česko- anglicko- francúzsko - nemecký) s termínmi týkajúcimi sa základných pojmov zaťaženia a navrhovania konštrukcií spolu s definíciami (v slovenskom a anglickom jazyku) z 20 častí vydaných alebo pripravovaných eurokódov. Norma má 80 strán, poplatok v tlačenej forme je 26,07 EUR, elektronická verzia s možnosťou tlače 28,20 EUR.

 

Príručka k STN EN 1990, Zásady navrhovania konštrukcií


Príručka k STN EN 1990 - obalPublikácia je príručkou k základnému Eurokódu EN 1990 (vydaný ako STN EN 1990 v januári 2004 oznámením na priame používanie), ktorý definuje princípy navrhovania konštrukcií a na Slovensku sa používa spolu s národnou prílohou STN EN 1990/NA, vydanou v októbri 2004. EN 1990 definuje princípy a aplikačné pravidlá potrebných postupov a posúdení konštrukcií a ich častí, tiež definuje postupy na určovanie spoľahlivosti stavebných konštrukcií. Príručka vysvetľuje princípy a dopĺňa ustanovenia príkladmi.
Poplatok: 10,70 EUR

 


Pridať do košíka


Metodické usmernenie na používanie eurokódov na Slovensku v prechodnom období, t j. v období keď boli na navrhovanie konštrukcií k dispozícii národné i európske normy a ktoré skončilo 1. apríla 2010. Body č. 2 a 5 však platia naďalej. (Návrh odsúhlasený v TK 111 Uplatňovanie a používanie eurokódov, 2. vydanie)

  1. Súbory: a) STN a b) STN EN eurokódy sú 2 nezávislé sústavy platných slovenských noriem. Doposiaľ používané STN P ENV eurokódy spolu s príslušnými Národnými aplikačnými dokumentami sa rušia dňom 1. 12. 2008.
  2. Používať STN EN eurokódy je možné iba s príslušnými Národnými prílohami, ak je k dispozícii kompletný balíček STN EN eurokódov potrebný pre návrh danej konštrukcie. Pokiaľ nie je dočasne k dispozícií príslušná Národná príloha, je možné použiť príslušnú časť eurokódu s odporúčanými hodnotami národne stanovených parametrov NDP.
  3. Maximálne dĺžky čiastkových etáp zavádzania STN EN eurokódov, v rámci prechodného obdobia, sú definované v Pokyne L “Uplatňovanie a používanie eurokódov”. Ich prípadné skrátenie určí príslušná TK pri SÚTN v spolupráci s ostatnými dotknutými TK pri SÚTN.
  4. Počas prechodného obdobia existencie dvoch systémov (STN, STN EN) sa výber systému pre návrh konštrukcie odporúča vopred dohodnúť s investorom, resp. objednávateľom.
  5. Pri navrhovaní treba zohľadniť oficiálne vydané Opravy (Corrigenda) a Zmeny (Amendments) jednotlivých noriem.
  6. Vyššie uvedené všeobecne platné princípy môžu byť v konkrétnych prípadoch modifikované v príslušnej TK pri SÚTN, resp. vo viacerých TK v súčinnosti, pokiaľ sa problém týka viacerých TK.

EN eurokódy v CEN, STN EN eurokódy na Slovensku, ich Národné prílohy, zopovedajúce STN P ENV eurokódy a STN (máj 2014) (pdf, 176 kB)


Ďalšie informácie:


Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka