RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
O nás > Legislatívny rámec
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Legislatívny rámec – právna úprava technickej normalizácie

Právna úprava technickej normalizácie je obsiahnutá v zákone 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona 254/2003 Z. z. Zákon 264/1999 Z. z. nadobudol účinnosť 1. 1. 2000.

Zákon upravuje:

a) spôsob ustanovenia technických požiadaviek na výrobky, ktoré by mohli ohroziť zdravie, bezpečnosť alebo majetok osôb, alebo životné prostredie (ďalej len "oprávnený záujem"),
b) práva a povinnosti právnickej osoby určenej na činnosti podľa tohto zákona, ktoré súvisia s tvorbou, so schvaľovaním a s vydávaním slovenských technických noriem,
c)postupy posudzovania zhody výrobkov s technickými požiadavkami (ďalej len "posudzovanie zhody"),
d) práva a povinnosti podnikateľov a iných právnických osôb zriadených podľa osobitného predpisu a poverených činnosťami podľa tohto zákona, ktoré súvisia s posudzovaním zhody,
e) práva a povinnosti podnikateľov, ktorí vyrábajú, dovážajú alebo uvádzajú výrobky na trh,
f) pôsobnosť ústredného orgánu štátnej správy a ďalších orgánov štátnej správy na úseku technickej normalizácie a posudzovania zhody,
g) dohľad nad dodržiavaním zákona vrátane ukladania pokút.

Technickej normalizácie sa týkajú paragrafy § 4, 5, 6, 7 a 8. Tieto paragrafy uvádzame nižšie v konsolidovanom znení vrátane všetkých doteraz platných zmien.

Technické predpisy a technické normy

§ 4
Technické predpisy

Technický predpis na účely tohto zákona je všeobecne záväzný právny predpis, /5/ ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobky, ktorých dodržiavanie je povinné pri uvádzaní výrobku na trh, pri jeho používaní, alebo ktorý zakazuje alebo obmedzuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie určitého výrobku.

§ 5
Technické normy

(1) Technická norma obsahuje pravidlá, usmernenia, charakteristiky alebo výsledky činností, ktoré sú zamerané na dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom a opakovanom použití. Technická norma je
a) medzinárodná norma, ktorú prijala medzinárodná organizácia pre normalizáciu a ktorá je verejne prístupná,
b) európska norma, ktorú prijala európska organizácia pre normalizáciu a ktorá je verejne prístupná,
c) slovenská technická norma, ktorá je verejne prístupná
d) zahraničná norma, ktorú prijala zahraničná národná normalizačná organizácia a ktorá je verejne prístupná.

(2) Slovenská technická norma je vytvorená a schválená podľa § 6 a jej vydanie sa oznamuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len " vestník").

(3) Slovenská technická norma sa označuje značkou STN. Názov slovenská technická norma a značka STN sa nesmú použiť na označenie iných dokumentov.

(4) Medzinárodné normy a európske normy podľa odseku 1 sa vydávajú v Slovenskej republike iba ako slovenské technické normy a sú súčasťou sústavy slovenských technických noriem. Pri ich preberaní možno použiť všetky formy preberania určené medzinárodnými normalizačnými organizáciami a európskymi normalizačnými organizáciami.

(5) Harmonizovanou sa stáva slovenská technická norma, ak úplne preberá harmonizovanú európsku normu, ktorá tvorí predpoklad zhody s technickými požiadavkami príslušných smerníc Európskych spoločenstiev a na tieto účely bola publikovaná v úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Úrad oznámi vo svojom vestníku, že harmonizovanú slovenskú technickú normu možno použiť na posudzovanie splnenia technických požiadaviek na výrobky, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") nariadením transponujúcim príslušnú smernicu Európskych spoločenstiev, alebo na posudzovanie splnenia požiadaviek na výrobky ustanovené osobitným predpisom.

(6) Úrad po prerokovaní s príslušným ministerstvom a v prípade potreby so súhlasom orgánov Európskych spoločenstiev určí technické normy vhodné na posudzovanie zhody; určenie technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sa uplatní len vtedy, ak príslušná smernica transponovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky umožňuje používanie národných noriem na splnenie požiadaviek zhody, kým neexistujú žiadne harmonizované normy alebo v neharmonizovanej oblasti. Určenie technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody oznámi úrad vo svojom vestníku.

(7) Úrad oznamuje ministerstvu zmeny v zoznamoch európskych noriem harmonizovaných s technickými predpismi Európskych spoločenstiev.

(8) Návrh na zrušenie určenia harmonizovanej slovenskej technickej normy a návrh na zrušenie určenia inej slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sú oprávnené podávať orgány dohľadu uvedené v § 30 na základe vlastného zistenia alebo na iný podnet.

(9) Úrad oznamuje vo vestníku, ktoré slovenské technické normy určil za vhodné na posudzovanie zhody vrátane zmien v určení alebo v zrušení takéhoto určenia, a harmonizované slovenské technické normy. V oznámení zároveň uvedie názov technického predpisu, na ktorý sa harmonizovaná norma vzťahuje. Ak úrad zruší určenie slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody, súčasne oznámi, ktorú harmonizovanú slovenskú technickú normu určil.

§ 6
Tvorba, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem

(1) Tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem podľa tohto zákona zabezpečuje úrad.

(2) Na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem môže úrad určiť jedinú právnickú osobu (ďalej len "určená právnická osoba"). Rozhodnutie o určení právnickej osoby, ako aj rozhodnutie o zrušení určenia vyhlási uverejnením úrad vo forme oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(3) Úrad môže určiť právnickú osobu podľa odseku 2 na základe jej žiadosti. Rozhodnutie o určení vydá úrad len právnickej osobe, ak je spôsobilá plniť tieto podmienky:
a) včasnosť zverejňovania oznámení o pripravovaných návrhoch slovenských technických noriem a o vydaných normách,
b) vzájomný súlad slovenských technických noriem a ich súlad s technickými predpismi,
c) využívanie dosiahnutého stupňa rozvoja vedy a techniky,
d) ochranu oprávneného záujmu,
e) dobrovoľnú účasť na normalizačnej činnosti,
f) nezávislosť a existenciu mechanizmov znemožňujúcich presadzovanie jednostranných záujmov,
g) plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, z členstva v medzinárodných normalizačných organizáciách a európskych normalizačných organizáciách a využívanie výsledkov medzinárodnej spolupráce,
h) prerokovanie návrhu technickej normy s každým, kto sa prihlási v lehote určenej vo zverejnenom oznámení, alebo s každým, kto zašle svoje stanovisko k zverejnenému návrhu technickej normy v lehote určenej v oznámení,
i) distribúciu vydaných slovenských technických noriem do dvoch týždňov od doručenia objednávky alebo podľa dohody s odberateľom.

(4) Na určenie právnickej osoby podľa odseku 2 nie je právny nárok.

(5) Ak určená právnická osoba neplní alebo porušuje podmienky uvedené v rozhodnutí o určení, úrad jej určenie zruší.

(6) Rozhodnutie o určení, ako aj rozhodnutie o zrušení určenia oznámi úrad vo vestníku.

(7) Náklady na tvorbu harmonizovaných slovenských technických noriem a slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody uhrádza úrad. V ostatných prípadoch náklady na tvorbu slovenských technických noriem uhrádza ten, kto požaduje ich spracovanie.

(8) Náklady spojené s členstvom určenej právnickej osoby v medzinárodných normalizačných organizáciách a európskych normalizačných organizáciách uhrádza úrad.

(9) Slovenské technické normy vydané na akomkoľvek nosiči sa môžu rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom určenej právnickej osoby.

(10) Ak sú slovenské technické normy priamo citované v technických predpisoch, úrad po dohode s určenou právnickou osobou uverejní oprávnenie na ich rozmnožovanie vo vestníku.

§ 7
Zhoda so slovenskými technickými normami

(1) Zhoda so slovenskými technickými normami je dobrovoľná okrem prípadov, keď ich dodržiavanie vyžaduje tento zákon alebo iný technický predpis. Odkaz na slovenské technické normy, s ktorými je zhoda povinná, sa uvádza priamo v technickom predpise. Slovenské technické normy citované v technických predpisoch sa vyhotovujú v štátnom jazyku a sú verejne prístupné podľa § 6 ods. 3 písm. i) a ods. 10.

(2) Dodržiavanie harmonizovanej slovenskej technickej normy alebo slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sa považuje za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom.

(3) Dodržiavanie slovenskej technickej normy je dobrovoľné.


Kontakt:


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Odbor Slovenský ústav technickej normalizácie
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15 

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka