RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
viac viac

NOVÉ vydanie STN EN ISO 9000, 9001, 14001
Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

LINKY
O nás > Právna ochrana noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Autorské právo a právo na používanie technických noriem

 

Národné normy

Norma je kolektívna práca. Národná norma je pripravovaná a vypracovaná národným normalizačným orgánom. Je ním vydaná. Je preto chránená už v etapách návrhu autorským právom, vlastníkom ktorého je národný normalizačný orgán.

Medzinárodné normy

Od etapy návrhu komisie (CD), medzinárodná norma je chránená autorským právom medzinárodnej normalizačnej organizácie (ISO a IEC). Právo na využívanie je automaticky prenesené na národné normalizačné orgány, ktoré sú členmi ISO alebo IEC na účel tvorby národnej normy. Národný normalizačný orgán musí prijať všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu duševného vlastníctva ISO a IEC na území vlastného štátu. Každý návrh medzinárodnej normy a každá vydaná medzinárodná norma obsahuje ochrannú formulu so symbolom medzinárodnej ochrany, meno vydavateľa a rok vydania.

Reprodukovanie noriem

Ak nie je špecifikované inak, žiadna norma ani časť normy nesmie byť reprodukovaná, zaznamenaná alebo šírená v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkom, elektronicky alebo mechanicky, vrátane fotokópii a mikrofilmu, bez písomného súhlasu príslušného národného alebo medzinárodného normalizačného orgánu.

Používanie verejných sietí vrátane Internetu

Na všetkých úrovniach - národnej, regionálnej alebo medzinárodnej - národný normalizačný orgán musí konzultovať zriadenie akejkoľvek verejnej alebo súkromnej elektronickej siete (Internet, Intranet alebo podobnej), ktorá má slúžiť na distribúciu, prenášanie alebo výmenu textu alebo častí textu noriem v rámci alebo mimo rámca normalizačnej práce. V každom prípade existuje striktná povinnosť dodržiavať odporúčania príslušného medzinárodného alebo národného orgánu, či ide o používanie verejnej alebo súkromnej siete.

Kontakt:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Odbor Slovenský ústav technickej normalizácie
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15
Na úvodnú stránku Úvodná stránka