RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Certifikácia > Certifikácia služieb > Postupy pri certifikácii služieb
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Postupy pri certifikácii služieb

Certifikácia služieb má nasledovný postup:

 • vyplňte formulár predbežnej nezáväznej prihlášky na certifikáciu služieb (pdf, 110 kB) a zašlite ÚNMS SR, 
 • po obdržaní vyplneného formulára vás budeme včas kontaktovať kvôli ďalším krokom, prípadne kvôli doplneniu informácií,
 • v prípade vášho seriózneho záujmu o certifikáciu, vám zašleme záväznú Žiadosť o certifikáciu a príslušné dokumenty (Zmluvné podmienky certifikácie, Certifikačná schéma),
 • podpísaná Žiadosť o certifikáciu je neodlučiteľnou súčasťou kontraktu medzi ÚNMS SR a žiadateľom, ktorý  týmto berie na vedomie Certifikačnú schému a Zmluvné podmienky systému certifikácie –  na dobu určitú podľa platnosti certifikátu,
 • počas platnosti certifikátu vykonávame opakovaný dohľad nad poskytovaním certifikovanej služby. To znamená, že po 1. certifikačnom audite sa robia pravidelné kontrolné audity.

Proces certifikácie služieb má z nášho pohľadu tieto základné fázy:

 1. Prípravná fáza
 2. Hodnotenie dokumentácie
 3. Certifikačný audit
 4. Udelenie certifikátu 
 5. Kontrolné audity / Dohľad
 1. Prípravná fáza

  Prípravná fáza predstavuje prípravu na audit. Certifikačný orgán určí skupinu audítorov, ktorí vykonajú audit. Skupinu audítorov zvyčajne tvorí vedúci audítor, ktorý je zamestnancom CO ÚNMS SR a technický expert. Vedúci audítor zodpovedá za kvalitné vykonanie auditu.
 2. Hodnotenie dokumentácie

  Preskúmanie a hodnotenie dokumentácie sa vykonáva za účelom získania dostatočných informácií pre prípravu certifikačného auditu a overenia, že boli zavedené základné požiadavky pre riadnu funkčnosť systému manažovania služby.
  Zákazník je povinný predložiť na posúdenie príručku kvality (ak má zavedený systém manažérstva kvality) a ostatné referenčné dokumenty vzhľadom na požiadavky príslušných noriem, podľa ktorých bude služba certifikovaná.
 3. Certifikačný audit

  Certifikačný audit sa uskutočňuje priamo v sídle zákazníka a na mieste jednotlivých pracovísk, ktoré sú predmetom preverovania. Proces vykonania auditu má tieto fázy:
  • Príprava (program) – vedúci audítor stanoví program s časovým harmonogramom a požiadavkami na prítomnosť jednotlivých kompetentných osôb.
  • Realizácia – táto fáza predstavuje samotný proces výkonu auditu.
  • Ukončenie – vedúci audítor na záverečnom rokovaní s predstaviteľmi manažmentu certifikovanej spoločnosti zhodnotí priebeh auditu, určí termíny pre odstránenie zistených nezhôd.
  • Hodnotenie – výstupným dokumentom z certifikačného auditu je Správa z auditu. Správu z auditu vypracováva vedúci audítor, ktorý zároveň zodpovedá za jej presnosť a úplnosť. Vedúci audítor je povinný zapracovať do správy z auditu pripomienky audítorov a odborných pracovníkov, ktorí sa aktívne zúčastnili auditu, po osobnej konzultácii s nimi.
 4. Udelenie certifikátu

  Ak vedúci certifikačného orgánu nezistí žiadne závažné skutočnosti, ktoré by odporovali zisteniam vedúceho audítora, ktoré sú uvedené v správe z auditu, vydá súhlasné stanovisko so stanoviskom vedúceho audítora a udelí certifikát.
  Certifikát sa vydáva v 2 výtlačkoch formátu A4. V prípade záujmu o ďalšie výtlačky, resp výtlačky v ďalšom cudzom jazyku, vedúci certifikačného orgánu zabezpečí preklad do požadovaného jazyka.
 5. Kontrolné audity / Dohľad

  Certifikovaná služba podlieha trvalému dohľadu. Po udelení certifikátu vykonáva certifikačný orgán CO ÚNMS SR každý rok kontrolný audit. Kontrolné audity sa vykonávajú a dokumentujú analogickým spôsobom ako certifikačný audit.
   

  Dohľad je zameraný na preskúmanie dokumentácie vykonávaných služieb a príslušného systému kvality, aspoň raz do roka, pričom sa osobitná pozornosť venuje akýmkoľvek zmenám procesov, zariadení a personálu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu preukázanú počas prvotného svedeckého posudzovania. Okrem toho sa môže vykonať náhodné testovanie služby.

  Dohľadu podlieha tak isto aj plnenie všetkých požiadaviek na proces a poskytovanie služieb podľa danej technickej normy a príslušných predpisov. CO ÚNMS SR preto robí aj svedecké posudzovanie skutočného vykonávania služby aspoň raz za 2 roky, resp. častejšie, ak to vyžaduje príslušná norma.

  Vedúci audítor vypracuje do 14 dní od realizácie kontrolného auditu Správu z kontrolného auditu.

  V prípade, že výsledky dohľadu nedovolia zachovať platnosť certifikátu, certifikačný orgán musí o tom ihneď informovať poskytovateľa služby.

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka