Tlačiť

STN EN ISO 22000


Označenie: STN EN ISO 22000 zrušená
Slovenský názov: Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca (ISO 22000: 2005)
Anglický názov: Food safety management systems. Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2006
Dátum zrušenia: 1. 5. 2019
Jazyk: SK
ICS: 67.020
Triediaci znak: 56 0301
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 22000:2005, idt ISO 22000:2005
Vestník: 01/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 09/10
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 22000:2019-05 (56 0301)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti potravín, keď organizácia v potravinárskom reťazci potrebuje preukázať svoju schopnosť kontrolovať riziká pre bezpečnosť potravín v záujme zaistenia bezpečnosti potraviny v čase jej konzumácie človekom.Obsah normy STN EN ISO 22000
Predhovor 6
Úvod 7
1 Predmet normy 9
2 Odkazy na normy 9
3 Termíny a definície 10
4 Systém manažérstva bezpečnosti potravín 12
4.1 Všeobecné požiadavky 12
4.2 Požiadavky na dokumentáciu 13
5 Zodpovednosť vedenia organizácie 14
5.1 Záväzok vedenia organizácie 14
5.2 Politika bezpečnosti potravín 14
5.3 Plánovanie systému manažérstva bezpečnosti potravín 14
5.4 Zodpovednosť a právomoc 14
5.5 Vedúci tímu pre bezpečnosť potravín 14
5.6 Komunikácia 15
5.7 Pripravenosť na mimoriadne udalosti a reakcia na ne 16
5.8 Preskúmanie vedením organizácie 16
6 Manažovanie zdrojov 17
6.1 Poskytovanie zdrojov 17
6.2 Ľudské zdroje 17
6.3 Infraštruktúra 17
6.4 Prevádzkové prostredie 17
7 Plánovanie a realizácia bezpečných výrobkov 17
7.1 Všeobecne 17
7.2 Programy podpory (PRP) 18
7.3 Kroky predchádzajúce analýze rizík 18
7.4 Analýza rizík 20
7.5 Tvorba prevádzkových programov podpory (PRP) 21
7.6 Vytvorenie plánu HACCP 22
7.7 Aktualizácia predbežných informácií a dokumentov špecifikujúcich PRP a plán HACCP 23
7.8 Plánovanie verifikácie 23
7.9 Systém sledovateľnosti 23
7.10 Riadenie nezhody 24
8 Validácia, verifikácia a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti potravín 25
8.1 Všeobecne 25
8.2 Validácia kombinácie kontrolných opatrení 26
8.3 Kontrola nad monitorovaním a meraním 26
8.4 Verifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín 26
8.5 Zlepšovanie 27
Príloha A (informatívna) – Krížové odkazy medzi normou ISO 22000: 2005 a ISO 9001: 2000 29
Príloha B (informatívna) – Krížové odkazy medzi HACCP a ISO 22000: 2005 35
Príloha C (informatívna) – Odkazy na Kódexy poskytujúce príklady kontrolných opatrení,
vrátane programov podpory a usmernenia pre ich voľbu a používanie 36
Literatúra 39