RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15195
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15195


Označenie: STN EN 15195 zrušená
Slovenský názov: Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie oneskorenia vznietenia a odvodeného cetánového čísla (DCN) stredných palivových destilátov spaľovaním v komore s konštantným objemom
Anglický názov: Liquid petroleum products. Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels by combustion in a constant volume chamber
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2007
Dátum zrušenia: 1. 5. 2015
Jazyk: SK
ICS: 75.160.20
Triediaci znak: 65 6163
Úroveň zapracovania: idt EN 15195:2007
Vestník: 10/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15195:2015-05 (65 6163)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje skúšobnú metódu na kvantitatívne stanovenie oneskorenia vznietenia stredných palivových destilátov určených na použitie v kompresných vznetových motoroch.Obsah normy STN EN 15195
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Symboly a skratky 7
5 Podstata skúšky 8
6 Chemikálie a materiály 8
7 Zariadenie 9
7.1 Analyzátor spaľovania 9
7.2 Filtračný materiál 9
8 Odber vzoriek 10
9 Zostavenie a inštalácia zariadenia 11
10 Príprava zariadenia 11
10.1 Systém naštartovania a zohriatia 11
10.2 Štandardné prevádzkové podmienky 11
10.3 Štandardné skúšobné podmienky 11
10.4 Konečná kontrola 12
11 Kalibrácia, overovanie a kontrola kvality 12
11.1 Všeobecne 12
11.2 Kalibrácia 13
11.3 Overenie zariadenia 13
11.4 Kontrola kvality (QC) 13
12 Postup skúšky 13
13 Výpočet 14
14 Vyjadrenie výsledkov 14
15 Presnosť 14
15.1 Všeobecne 14
15.2 Opakovateľnosť 14
15.3 Reprodukovateľnosť 15
16 Protokol o skúške 15
Príloha A (normatívna) Opis skúšobného zariadenia 16
Príloha B (normatívna) Prevádzkové podrobnosti na podporu štandardného skúšobného postupu 19
Príloha C (informatívna) Údržba zariadenia 22
Literatúra 23