RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > TNI CEN/TR 15592
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

TNI CEN/TR 15592Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: TNI CEN/TR 15592
Slovenský názov: Zdravotné služby. Systémy manažérstva kvality. Návod na používanie normy EN ISO 9004: 2000 pri zlepšovaní zdravotných služieb
Anglický názov: Health services. Quality management systems. Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 03.120.10, 11.020
Triediaci znak: 01 0337
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 15592:2007
Vestník: 03/08
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma poskytuje návod presahujúci požiadavky uvedené v ISO 9001 s cieľom zvážiť efektívnosť a účinnosť systému manažérstva kvality a ďalšie možnosti zlepšovania výkonnosti organizácie.Obsah normy TNI CEN/TR 15592
Predhovor 7
Úvod 8
0.1 Všeobecne 8
0.2 Procesný prístup 10
0.3 Vzťah k ISO 9001 11
0.4 Kompatibilita s inými systémami manažérstva 11
1 Predmet normy 12
2 Odkazy na normy 13
3 Termíny a definície 13
4 Systém manažérstva kvality 23
4.1 Manažérstvo systémov a procesov 23
4.2 Dokumentácia 23
4.3 Využívanie zásad manažérstva kvality 25
5 Zodpovednosť manažmentu 28
5.1 Všeobecný návod 28
5.1.1 Úvod 28
5.1.2 Skutočnosti, ktoré treba zvážiť 30
5.2 Potreby a očakávania zainteresovaných strán 30
5.2.1 Všeobecne 30
5.2.2 Potreby a očakávania 31
5.2.3 Legislatívne požiadavky a požiadavky predpisov 32
5.3 Politika kvality 33
5.4 Plánovanie 33
5.4.1 Ciele kvality 33
5.4.2 Plánovanie kvality 34
5.5 Zodpovednosť, právomoc a komunikácia 35
5.5.1 Zodpovednosť a právomoc 35
5.5.2 Predstaviteľ manažmentu 35
5.5.3 Interná komunikácia 35
5.6 Preskúmanie manažmentom 36
5.6.1 Všeobecne 36
5.6.2 Vstup do preskúmania 36
5.6.3 Výstup z preskúmania 37
6 Manažérstvo zdrojov 37
6.1 Všeobecný návod 37
6.1.2 Skutočnosti, ktoré treba zvážiť 38
6.2 Ľudské zdroje 38
6.2.1 Zapojenie ľudí 38
6.2.2 Kompetentnosť, povedomie a príprava 39
6.3 Infraštruktúra 40
6.4 Pracovné prostredie 40
6.5 Informácie 41
6.6 Dodávatelia a partnerstvá 41
6.7 Prírodné zdroje 42
6.8 Finančné zdroje 42
7 Realizácia produktu 43
7.1 Všeobecný návod 43
7.1.1 Úvod 43
7.1.2 Skutočnosti, ktoré treba zvážiť 43
7.1.3 Manažérstvo procesov 44
7.2 Procesy týkajúce sa zainteresovaných strán 47
7.3 Návrh a vývoj 48
7.3.1 Plánovanie návrhu a vývoja 48
7.3.2 Vstup do návrhu a vývoja a výstup z návrhu a vývoja 49
7.3.3 Preskúmanie návrhu a vývoja 50
7.4 Nakupovanie 52
7.4.1 Proces nakupovania 52
7.4.2 Proces riadenia dodávateľa 53
7.5 Prevádzkovanie výroby a služieb 54
7.5.1 Prevádzka a realizácia 54
7.5.2 Identifikácia a sledovateľnosť 54
7.5.3 Majetok zákazníka 55
7.5.4 Ochrana produktu 55
7.6 Riadenie meracích a monitorovacích prístrojov 56
8 Meranie, analýza a zlepšovanie 56
8.1 Všeobecný návod 56
8.1.1 Úvod 56
8.1.2 Skutočnosti, ktoré treba zvážiť 57
8.2 Meranie a monitorovanie 58
8.2.1 Meranie a monitorovanie výkonnosti systému 58
8.2.2 Meranie a monitorovanie procesov 60
8.2.3 Meranie a monitorovanie produktov 61
8.2.4 Meranie a monitorovanie spokojnosti zainteresovaných strán 62
8.3 Riadenie nezhody 63
8.3.1 Všeobecne 63
8.3.2 Preskúmanie nezhody a jej likvidácia 63
8.4 Analýza údajov 64
8.5 Zlepšovanie 65
8.5.1 Všeobecne 65
8.5.2 Nápravná činnosť 65
8.5.3 Prevencia strát 66
8.5.4 Trvalé zlepšovanie organizácie 67
Príloha A (informatívna) 69
A.1 Úvod 69
A.2 Úrovne zrelosti výkonnosti 69
A.3 Otázky na samohodnotenie 70
A.4 Dokumentácia výsledkov samohodnotenia 77
A.5 Nadviazanie potenciálneho úžitku z ISO 9004 na samohodnotenie 78
Príloha B (informatívna) – Proces trvalého zlepšovania 81
Literatúra 83