Tlačiť

STN P ISO/TS 22003


Označenie: STN P ISO/TS 22003 zrušená
Slovenský názov: Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na orgány vykonávajúce audity a certifikácie systémov manažérstva bezpečnosti potravín
Anglický názov: Food safety management systems. Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2007
Dátum zrušenia: 1. 7. 2016
Jazyk: SK
ICS: 03.120.20, 67.020
Triediaci znak: 56 0303
Úroveň zapracovania: idt ISO/TS 22003:2007
Vestník: 11/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 09/10
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto technická špecifikácia určuje pravidlá týkajúce sa auditu a certifikácie zhody systému manažérstva bezpečnosti potravín (SMBP) s požiadavkami ustanovenými v norme ISO 22000 (alebo v inom súbore špecifikovaných požiadaviek na SMBP) a poskytuje zákazníkom nevyhnutné informácie o zárukách hodnovernosti spôsobu certifikácie ich dodávateľov.Obsah normy STN P ISO/TS 22003
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 8
4 Zásady 8
5 Všeobecné požiadavky 8
5.1 Všeobecne 8
5.2 Manažovanie nestrannosti 8
6 Štrukturálne požiadavky 8
7 Požiadavky na zdroje 9
7.1 Odborná spôsobilosť vedenia organizácie a jej personálu 9
7.2 Osoby podieľajúce sa na certifikačných činnostiach 13
7.3 Využívanie externých audítorov a externých špecialistov 13
7.4 Osobné záznamy 13
7.5 Využívanie externých subdodávok 13
8 Požiadavky na prístup k informáciám 14
9 Požiadavky na proces 14
9.1 Všeobecné požiadavky 14
9.2 Prvotný audit a certifikácia 15
9.3 Dozorná činnosť 17
9.4 Recertifikácia 17
9.5 Osobitné typy auditov 17
9.6 Pozastavenie, odňatie alebo zúženie rozsahu certifikácie 17
9.7 Odvolania ............17
9.8 Sťažnosti 17
9.9 Záznamy o žiadateľoch a klientoch 17
10 Požiadavky na systém manažérstva certifikačných orgánov 17
Príloha A (normatívna) – Klasifikácia kategórií potravinárskeho reťazca 18
Príloha B (informatívna) – Minimálny čas trvania auditu 19
Literatúra 21