Tlačiť

STN EN 1995-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1995-2
Slovenský názov: Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 2: Mosty
Anglický názov: Eurocode 5:Design of timber structures.Part 2:Bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.20, 93.040
Triediaci znak: 73 6212
Úroveň zapracovania: idt EN 1995-2:2004
Vestník: 03/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 04/11
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1995-2:2005-04 (73 1701), STN 73 6212:1994-09
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: P EN 1995 sa používa na navrhovanie konštrukcií budov a inžinierskych stavieb z dreva (rastené, rezané, hobľované alebo ako guľatina, lepené lamelové drevo alebo iné výrobky z dreva na nosné účely, ako napr. vrstvené dyhové drevo) alebo z hmôt na báze dreva, ktoré sú spolu spojené lepidlami alebo mechanickými spájacími prostriedkami.Obsah normy STN EN 1995-2
Predhovor 6
Kapitola 1 Všeobecne 9
1.1 Predmet 9
1.1.1 Predmet EN 1995 9
1.1.2 Predmet EN 1995-2 9
1.2 Normatívne odkazy 9
1.3 Predpoklady 10
1.4 Rozlišovanie medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 10
1.5 Definície 10
1.5.1 Všeobecne 10
1.5.2 Doplňujúce termíny a definície v tejto európskej norme 10
1.6 Značky vo vzorcoch v EN 1995-2 12
Kapitola 2 Zásady navrhovania 14
2.1 Základné požiadavky 14
2.2 Princípy navrhovania podľa medzných stavov 14
2.3 Základné premenné 14
2.3.1 Zaťaženia a vplyvy prostredia 14
2.4 Posudzovanie metódou parciálnych súčiniteľov spoľahlivosti 14
2.4.1 Návrhová hodnota vlastnosti materiálu 14
Kapitola 3 Vlastnosti materiálov 15
Kapitola 4 Trvanlivosť 15
4.1 Drevo 15
4.2 Odolnosť voči korózii 16
4.3 Ochrana drevených mostoviek od vody tesnením 16
Kapitola 5 Zásady analýzy konštrukcií 16
5.1 Lamelová doska mostovky 16
5.1.1 Všeobecne 16
5.1.2 Sústredené zvislé zaťaženie 16
5.1.3 Zjednodušený výpočet 17
5.2 Spriahnuté prvky 18
5.3 Drevo-betónové spriahnuté prvky 18
Kapitola 6 Medzný stav únosnosti 18
6.1 Dosky mostovky 18
6.1.1 Pevnosť systému 18
6.1.2 Predpätá lamelová doska mstovky 19
6.2 Únava 21
Kapitola 7 Medzný stav použivateľnosti 21
7.1 Všeobecne 21
7.2 Medzné hodnoty priehybov 21
7.3 Kmitanie 22
7.3.1 Kmitanie zapríčinené pohybom osôb 22
7.3.2 Kmitanie zapríčinené vetrom 22
Kapitola 8 Spoje 22
8.1 Všeobecne 22
8.2 Spojenie dreva a betónu pri spriahnutých nosníkoch 22
8.2.1 Priečne namáhané spájacie prvky kolíkového typu 22
8.2.2 Drážkové spoje 23
Kapitola 9 Zhotovenie a kontrola 23
Príloha A (informatívnava) – Posúdenie na únavu 24
A.1 Všeobecne 24
A.2 Únavové zaťaženie 24
A.3 Posúdenie na únavu 24
Príloha B (informativna) – Kmitanie zapríčinené pohybom osôb 26
B.1 Všeobecne 26
B.2 Vertikálne kmitanie 26
B.3 Horizontálne kmitanie 26