Tlačiť

STN ISO 31000


Označenie: STN ISO 31000 zrušená
Slovenský názov: Manažérstvo rizika. Zásady a návod
Anglický názov: Risk management. Principles and guidelines
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2011
Dátum zrušenia: 1. 3. 2019
Jazyk: SK
ICS: 03.100.01
Triediaci znak: 01 0381
Úroveň zapracovania: idt ISO 31000:2009
Vestník: 03/11
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN ISO 31000:2019-03 (01 0381)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma poskytuje zásady a všeobecný návod na manažérstvo rizika. Túto medzinárodnú normu môže využiť akákoľvek verejná, súkromná alebo spoločenská organizácia, asociácia, skupina alebo jednotlivec. Preto táto medzinárodná norma nie je špecifická pre nejaký druh priemyslu alebo pre nejaké odvetvie. Túto medzinárodnú normu možno použiť počas existencie organizácie na široký rozsah činností vrátane stratégie a rozhodnutí, prevádzky, procesov, funkcií, projektov, produktov, služieb a majetku. Túto medzinárodnú normu možno aplikovať na akýkoľvek druh rizika a akéhokoľvek charakteru bez ohľadu na to, či má pozitívne, alebo negatívne následky.Obsah normy STN ISO 31000
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
3 Zásady
4 Štruktúra
4.1 Všeobecne
4.2 Mandát a záväzok
4.3 Návrh štruktúry manažérstva rizika
4.3.1 Chápanie organizácie a jej súvislostí
4.3.2 Vytvorenie politiky manažérstva rizika
4.3.3 Zodpovednosť
4.3.4 Integrácia do procesov organizácie
4.3.5 Zdroje
4.3.6 Vytvorenie mechanizmov internej komunikácie a oznamovania
4.3.7 Vytvorenie mechanizmov externej komunikácie a oznamovania
4.4 Zavedenie manažérstva rizika
4.5 Monitorovanie a preskúmavanie štruktúry
4.6 Nepretržité zlepšovanie štruktúry
5 Proces
5.1 Všeobecne
5.2 Komunikácia a poradenstvo
5.3 Vytváranie súvislostí
5.3.1 Všeobecne
5.3.2 Vytváranie externých súvislostí
5.3.3 Vytváranie interných súvislostí
5.3.4 Vytváranie súvislostí procesu manažérstva rizika
5.3.5 Definovanie kritérií rizika
5.4 Posudzovanie rizika
5.4.1 Všeobecne
5.4.2 Identifikácia rizika
5.4.3 Analýza rizika
5.4.4 Hodnotenie rizika
5.5 Zaobchádzanie s rizikom
5.5.1 Všeobecne
5.5.2 Výber možností zaobchádzania s rizikom
5.5.3 Príprava a zavedenie plánov zaobchádzania s rizikom
5.6 Monitorovanie a preskúmavanie
5.7 Záznam procesu manažérstva rizika
Príloha A (informatívna) – Vlastnosti zdokonaleného manažérstva rizika
Literatúra