RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 61010-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 61010-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 61010-1
Slovenský názov: Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Anglický názov: Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use.Part 1:General requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 19.080, 71.040.10
Triediaci znak: 36 2000
Úroveň zapracovania: idt EN 61010-1:2010, idt IEC 61010-1:2010
Vestník: 06/11
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie: 8/11, 10/13, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004
Zmeny: Oprava C1 V 03/14, Zmena A1 V 05/19, Oprava A1/AC V 07/19
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 61010-1:2004-02 (36 2000)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 61010 špecifikuje všeobecné bezpečnostné požiadavky na nasledujúce typy elektrických zariadení a ich príslušenstva, kdekoľvek sa majú používať.Obsah normy STN EN 61010-1
Predhovor 6
Úvod 15
1 Rozsah použitia a predmet 15
1.1 Rozsah použitia 15
1.1.1 Zariadenia zahrnuté do rozsahu použitia 15
1.1.2 Zariadenia, ktoré nepatria do rozsahu použitia 15
1.1.3 Počítačové zariadenia 16
1.2 Predmet 16
1.2.1 Aspekty zahrnuté do rozsahu použitia 16
1.2.2 Aspekty vyňaté z rozsahu použitia 16
1.3 Preverovanie 16
1.4 Podmienky okolitého prostredia 17
1.4.1 Normálne podmienky okolitého prostredia 17
1.4.2 Rozšírené podmienky okolitého prostredia 17
2 Normatívne odkazy 17
3 Termíny a definície 19
3.1 Zariadenia a stavy zariadení 19
3.2 Časti a príslušenstvo 20
3.3 Veličiny 20
3.4 Skúšky 21
3.5 Termíny z oblasti bezpečnosti 21
3.6 Izolácia 22
4 Skúšky 23
4.1 Všeobecne 23
4.2 Postupnosť skúšok 24
4.3 Referenčné skúšobné podmienky 24
4.3.1 Podmienky prostredia 24
4.3.2 Stav zariadenia 24
4.4 Skúšanie v podmienkach jednej poruchy 26
4.4.1 Všeobecne 26
4.4.2 Aplikácia podmienok poruchy 26
4.4.3 Trvanie skúšok 28
4.4.4 Splnenie požiadaviek po simulovaní poruchových podmienok 29
5 Označovanie a dokumentácia 29
5.1 Označovanie 29
5.1.1 Všeobecne 29
5.1.2 Identifikácia 30
5.1.3 Sieťové napájanie 30
5.1.4 Poistky 31
5.1.5 Svorky, pripojenia a ovládacie prvky 32
5.1.6 Spínače a ističe 32
5.1.7 Zariadenia chránené dvojitou izoláciou alebo zosilnenou izoláciou 32
5.1.8 Skrinky so SVORKAMI na prácu v teréne 33
5.2 Výstražné označenia 33
5.3 Trvanlivosť označenia 33
5.4 Dokumentácia 33
5.4.1 Všeobecne 33
5.4.2 Menovité údaje zariadenia 34
5.4.3 Inštalovanie zariadenia 34
5.4.4 Činnosť zariadenia 35
5.4.5 Údržba a servis zariadenia 35
5.4.6 Integrácia do systémov alebo účinky vyplývajúce z osobitných podmienok 36
6 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 36
6.1 Všeobecne 36
6.1.1 Požiadavky 36
6.1.2 Výnimky 36
6.2 Určenie prístupných častí 36
6.2.1 Všeobecne 36
6.2.2 Kontrola 37
6.2.3 Otvory nad časťami, ktoré sú nebezpečnými živými časťami 37
6.2.4 Otvory na nastavovacie prvky 38
6.3 Medzné hodnoty pre prístupné časti 38
6.3.1 Hodnoty pri normálnych podmienkach 38
6.3.2 Hodnoty pri podmienkach jednej poruchy 38
6.4 Primárne prostriedky ochrany 41
6.4.1 Všeobecne 41
6.4.2 Kryty a ochranné zábrany 41
6.4.3 Základná izolácia 41
6.4.4 Impedancia 41
6.5 Dodatočné prostriedky ochrany v prípade podmienok jednej poruchy 41
6.5.1 Všeobecne 41
6.5.2 Ochranné pospájanie 42
6.5.3 Prídavná a zosilnená izlácia 45
6.5.4 Ochranná impedancia 45
6.5.5 Samočinné odpojenie napájania 46
6.5.6 Prístroj na obmedzovanie prúdu a napätia 46
6.6 Pripojenie na vonkajšie obvody 46
6.6.1 Všeobecne 46
6.6.2 SVORKY pre vonkajšie obvody 47
6.6.3 Obvody so SVORKAMI, ktoré sú nebezpečné živé 47
6.6.4 SVORKY pre lanované vodiče 47
6.7 Požiadavky na izoláciu 47
6.7.1 Druh izolácie 47
6.7.2 Izolácia pre obvody sieťového napájania kategórie prepätia II
s menovitým napájacím napätím do 300 V 49
6.7.3 Izolácia pre sekundárne obvody odvodené od obvodov sieťového napájania
kategórie prepätia II do 300 V 53
6.8 Postup pri napäťových skúškach 57
6.8.1 Všeobecne 57
6.8.2 Kondicionovanie vo vlhkom prostredí 59
6.8.3 Skúšobné postupy 59
6.9 Konštrukčné požiadavky na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom 60
6.9.1 Všeobecne 60
6.9.2 Izolačné materiály 60
6.9.3 Farebné kódovanie 60
6.10 Pripojenie na zdroj sieťového napájania a prepojenia medzi časťami zariadenia 60
6.10.1 Šnúry sieťového napájania 60
6.10.2 Pripojenie neoddeliteľných šnúr sieťového napájania 61
6.10.3 Vidlice a nástrčky 62
6.11 Odpojenie od zdroja napájania 63
6.11.1 Všeobecne 63
6.11.2 Výnimky 63
6.11.3 Požiadavky na jednotlivé druhy zariadení 63
6.11.4 Odpájacie prístroje 64
7 Ochrana pred mechanickými nebezpečenstvami 64
7.1 Všeobecne 64
7.2 Ostré hrany 65
7.3 Pohyblivé časti 65
7.3.1 Všeobecne 65
7.3.2 Výnimky 65
7.3.3 Posúdenie RIZIKA pre mechanické nebezpečenstvá pre časti tela 65
7.3.4 Obmedzenia sily a tlaku 66
7.3.5 Obmedzenia medzier medzi pohyblivými časťami 67
7.4 Stabilita 69
7.5 Prostriedky na zdvíhanie a prenášanie 70
7.5.1 Všeobecne 70
7.5.2 Rukoväti a držadlá 70
7.5.3 Zdvíhacie zariadenia a podporné časti 70
7.6 Montáž na stenu 70
7.7 Vymrštené časti 71
8 Odolnosť proti mechanickým namáhaniam 71
8.1 Všeobecne 71
8.2 Skúšky tuhosti krytu 72
8.2.1 Statická skúška 72
8.2.2 Skúška nárazom 72
8.3 Skúška pádom 73
8.3.1 Zariadenia iné ako zariadenia držané v ruke a zariadenia na priame zasunutie 73
8.3.2 Zariadenia držané v ruke a zariadenia na priame zasunutie 74
9 Ochrana proti šíreniu ohňa 74
9.1 Všeobecne 74
9.2 Eliminovanie alebo zníženie zdrojov vznietenia v zariadení 75
9.3 Obmedzenie šírenia ohňa mimo zariadenia, ak sa vyskytne 76
9.3.1 Všeobecne 76
9.3.2 Konštrukčné požiadavky 76
9.4 Obvod s obmedzenou energiou 78
9.5 Požiadavky na zariadenia obsahujúce alebo využívajúce horľavé kvapaliny 79
9.6 Ochrana proti nadprúdom 80
9.6.1 Všeobecne 80
9.6.2 Trvalo pripojené zariadenia 80
9.6.3 Iné zariadenia 80
10 Medzné hodnoty teploty a odolnosť proti teplu 81
10.1 Medzné hodnoty teploty povrchu na ochranu proti popáleniu 81
10.2 Teploty vinutí 81
10.3 Iné merania teploty 82
10.4 Vykonávanie teplotných skúšok 82
10.4.1 Všeobecne 82
10.4.2 Meranie teploty vyhrievacích zariadení 82
10.4.3 Zariadenia určené na inštalovanie v skrini alebo na stene 83
10.5 Odolnosť proti teplu 83
10.5.1 Integrita vzdušných vzdialeností a povrchových ciest 83
10.5.2 Nekovové kryty 83
10.5.3 Izolačný materiál 83
11 Ochrana pred nebezpečenstvami spôsobenými tekutinami 84
11.1 Všeobecne 84
11.2 Čistenie 84
11.3 Rozliate kvapaliny 85
11.4 Preliatie kvapaliny 85
11.5 Elektrolyt batérie 85
11.6 Osobitne chránené zariadenia 85
11.7 Tlak tekutiny a netesnosť (únik) 86
11.7.1 Maximálny tlak 86
11.7.2 Netesnosť a roztrhnutie pri vysokom tlaku 86
11.7.3 Netesnosť z nízkotlakových častí 86
11.7.4 Pretlakové poistné zariadenie 87
12 Ochrana pred žiarením vrátane laserových zdrojov a proti akustickému
a ultrazvukovému tlaku 87
12.1 Všeobecne 87
12.2 Zariadenie produkujúce ionizujúce žiarenie 87
12.2.1 Ionizujúce žiarenie 87
12.2.2 Urýchlené elektróny 88
12.3 Ultrafialové žiarenie (UV) 88
12.4 Mikrovlnné žiarenie 88
12.5 Akustický a ultrazvukový tlak 89
12.5.1 Hladina akustického tlaku 89
12.5.2 Ultrazvukový tlak 89
12.6 Laserové zdroje 90
13 Ochrana proti uvoľneným plynom, explózii a implózii 90
13.1 Jedovaté a zdraviu škodlivé plyny a látky 90
13.2 Explózia a implózia 90
13.2.1 Súčiastky 90
13.2.2 Batérie a nabíjanie batérií 90
13.2.3 Implózia obrazoviek 91
14 Súčasti a podzostavy 91
14.1 Všeobecne 91
14.2 Motory 92
14.2.1 Teploty motora 92
14.2.2 Sériové motory 92
14.3 Ochranné zariadenia proti nadmernej teplote 93
14.4 Držiaky poistiek 93
14.5 Zariadenia na voľbu napätia sieťového napájania 93
14.6 Transformátory sieťového napájania skúšané mimo zariadenia 93
14.7 Dosky plošných spojov 94
14.8 Obvody alebo súčasti používané ako obmedzovacie prístroje prechodných prepätí 94
15 Ochrana blokovaním 95
15.1 Všeobecne 95
15.2 Zabránenie opätovnému zapnutiu 95
15.3 Spoľahlivosť 95
16 Nebezpečenstvá vyplývajúce z aplikácie 95
16.1 Primerane predvídateľné nesprávne používanie 95
16.2 Ergonomické aspekty 95
17 Posudzovanie rizika 96
Príloha A (normatívna) – Meracie obvody pre dotykový prúd (pozri 6.3) 97
Príloha B (normatívna) – Normalizovaný skúšobný prst (pozri 6.2) 100
Príloha C (normatívna) – Meranie vzdušných vzdialeností a povrchových ciest 102
Príloha D (normatívna) – Časti, medzi ktorými sú špecifikované požiadavky
na izoláciu (pozri 6.4 a 6.5.2) 106
Príloha E (informatívna) – Pokyny na zníženie stupňov znečistenia 109
Príloha F (normatívna) – Kusové skúšky 110
Príloha G (informatívna) – Únik a roztrhnutie spôsobené tekutinami pod tlakom 112
Príloha H (normatívna) – Spôsobilosť zapuzdrovania máčaním na ochranu proti znečisteniu 117
Príloha I (informatívna) – Fázové napätia pre bežné siete sieťového napájania 120
Príloha J (informatívna) – Posudzovanie rizika 121
Príloha K (normatívna) – Požiadavky na izoláciu nezahrnuté v 6.7 125
Príloha L (informatívna) – Zoznam definovaných termínov 145
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné normy so zodpovedajúcimi
európskymi normami 147
Literatúra 150
Obrázok 1 – Merania cez otvory v krytoch 37
Obrázok 2 – Maximálne trvanie krátkodobých prechodných rpípustných napätí
pri podmienkacn jednej poruchy (pozri 6.3.2 a)) 39
Obrázok 3 – Úroveň kapacity verzus napätie pri normálnych podmienkach
a podmienkach jednej poruchy (pozri 6.3.1 c) a 6.3.2 c)) 40
Obrázok 4 – Akceptovateľné usporiadanie ochranných prostriedkov proti zásahu
elektrickým prúdom 42
Obrázok 5 – Príklady poistných spájacích skrutiek 44
Obrázok 6 – Vzdialenosť medzi vodičmi na rozhraní medzi dvoma vrstvami 51
Obrázok 7 – Vzdialenosť medzi priľahlými vodičmi na rozhraní dvoch vnútorných vrstiev 51
Obrázok 8 – Vzdialenosť medzi priľahlými vodičmi umiestnenými medzi rovnakými dvoma
vrstvami 52
Obrázok 9 – Oddeliteľné šnúry a prípoje sieťového napájania 61
Obrázok 10 – Skúška nárazom využívajúca guľu 73
Obrázok 11 – Vývojový diagram na vysvetlenie požiadaviek na ochranu proti šíreniu ohňa 75
Obrázok 12 – Krycia doska 77
Obrázok 13 – Oblasť spodnej časti krytu, ktorá sa má skonštruovať podľa
špecifikácie v 9.3.2 c) 1) 78
Obrázok 14 – Zariadenie na skúšku tlakom guľôčky 84
Obrázok 15 – Vývojový diagram možností preverenia splnenia požiadaviek 14.1 a), b), c) a d) 92
Obrázok A.1 – Merací obvod pre striedavý prúd s frekvenciami do 1 MHz
a pre jednosmerný prúd 97
Obrázok A.2 – Meracie obvody pre striedavý prúd so sínusovými frekvenciami do 100 Hz
a pre jednosmerný prúd 98
Obrázok A.3 – Obvod na meranie prúdu na elektrické popáleniny 98
Obrázok A.4 – Obvod na meranie prúdu pri vlhkom dotyku 99
Obrázok B.1 – Pevný skúšobný prst 100
Obrázok B.2 – Článkovaný skúšobný prst 101
Obrázok C.1 – Príklady metód merania povrchových ciest a vzdušných vzdialeností 105
Obrázok D.1 a) až d) – Ochrana medzi nebezpečnými živými obvodmi a prístupnými časťami 106
Obrázok D.1 e) až h) – Ochrana medzi nebezpečnými živými obvodmi a obvodmi s prístupnými
vonkajšími svorkami 107
Obrázok D.2 a) a D.2 b) – Ochrana medzi nebezpečným živým vnútorným obvodom a prístupnou
časťou, ktorá nie je pospájaná s inými prístupnými časťami 107
Obrázok D.2 c) a D.2 d) – Ochrana medzi nebezpečným živým primárnym obvodom a obvodmi,
ktoré majú prístupné vonkajšie svorky 107
Obrázok D.3 – Ochrana vonkajších prístupných svoriek dvoch nebezpečných živých obvodov 108
Obrázok G.1 – Proces preverovania zhody (pozri G.2) 113
Obrázok H.1 – Skúšobná postupnosť a zhoda 119
Obrázok J.1 – Iteratívny postup posudzovanie rizika a znižovanie rizika 121
Obrázok J.2 – Znižovanie rizika 122
Obrázok K.1 – Vzdialenosť medzi vodičmi na rozhraní medzi dvoma vrstvami 129
Obrázok K.2 – Vzdialenosť medzi priľahlými vodičmi po celej dĺžke rozhrania vnútornej vrstvy 129
Obrázok K.3 – Vzdialenosť medzi priľahlými vodičmi umiestnenými medzi rovnakými dvoma
vrstvami 131
Obrázok K.4 – Príklad opakujúceho sa vrcholového napätia 142
Tabuľka 1 – Značky 31
Tabuľka 2 – Uťahovací moment pre skrutkové zostavy 44
Tabuľka 3 – Násobiace koeficienty vzdušných vzdialeností zariadení menovitými hodnotami
pre činnosť pri nadmorských výškach do 5 000 m 48
Tabuľka 4 – Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre obvody sieťového napájania
KATEGÓRIE PREPÄTIA II s menovitým napájacím napätím do 300 V 50
Tabuľka 5 – Skúšobné napätia pre pevnú izoláciu v obvodoch sieťového napájania
kategórie prepätia II do 300 V 50
Tabuľka 6 – Vzdušné vzdialenosti a skúšobné napätia pre sekundárne obvody odvodené
od obvodov sieťového napájania kategórie prepätia II do 300 V 54
Tabuľka 7 – Povrchové cesty pre sekundárne obvody 55
Tabuľka 8 – Minimálne hodnoty pre vzdialenosť alebo hrúbku (pozri 6.7.3.4.2 až 6.7.3.4.4) 56
Tabuľka 9 – Vzdialenosti medzi svorkami a fóliou 58
Tabuľka 10 – Korekčné faktory podľa nadmorskej výšky miesta skúšky pre skúšobné napätia
pre vzdušné vzdialenosti 58
Tabuľka 11 – Hodnoty pre fyzikálne skúšky na upevnenie šnúr 62
Tabuľka 12 – Ochranné opatrenia pred mechanickými nebezpečenstvami na časti tela 66
Tabuľka 13 – Minimálne udržiavané medzery na zabránenie stlačenia rôznych častí tela 68
Tabuľka 14 – Minimálne medzery na zabránenie stlačenia rôznych častí tela 69
Tabuľka 15 – Úrovne nárazovej energie, skúšobná výška a príslušné IK kódy 73
Tabuľka 16 – Prípustná perforácia spodnej časti krytu 77
Tabuľka 17 – Medzné hodnoty maximálneho dostupného prúdu 79
Tabuľka 18 – Hodnoty pre nadprúdové istiace prístroje 79
Tabuľka 19 – Medze teploty povrchu pri normálnych podmienkach 81
Tabuľka 20 – Maximálne teploty pre izolačný materiál vinutí 82
Tabuľka 21 – Impulzné výdržné napätia pre prepäťovú kategóriu II 94
Tabuľka C.1 – Rozmery X 102
Tabuľka E.1 – Situácie prostredia 109
Tabuľka E.2 – Zníženie stupňov znečistenia 109
Tabuľka F.1 – Skúšobné napätia pre kusové skúšky obvodov sieťového napájania 111
Tabuľka G.1 – Skúšobné tlaky pre zariadenia s tlakmi vyššími ako 14 MPa 115
Tabuľka H.1 – Skúšobné parametre, skúšobné podmienky a skúšobné postupy 118
Tabuľka I.1 – Fázové napätia pre bežné systémy sieťového napájania 120
Tabuľka J.1 – Prísnosť úrazu 123
Tabuľka J.2 – Pravdepodobnosť úrazu 123
Tabuľka J.3 – Kategória rizika 124
Tabuľka K.1 – Násobiace faktory pre vzdušné vzdialenosti pre zariadenie
s menovitými hodnotami na prevádzku v nadmorských výškach do 5 000 m 126
Tabuľka K.2 – Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre obvody sieťového
napájania prepäťovej kategórie II nad 300 V 126
Tabuľka K.3 – Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre obvody sieťového
napájania prepäťovej kategórie III 126
Tabuľka K.4 – Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre obvody sieťového
napájania prepäťovej kategórie IV 127
Tabuľka K.5 – Skúšobné napätia pre pevnú izoláciu pri obvodoch sieťového
napájania prepäťovej kategórie II nad 300 V 127
Tabuľka K.6 – Skúšobné napätia pre pevnú izoláciu pri obvodoch sieťového
napájania prepäťovej kategórie III 128
Tabuľka K.7 – Skúšobné napätia pre pevnú izoláciu pri obvodoch sieťového
napájania prepäťovej kategórie IV 128
Tabuľka K.8 – Skúšobné napätia na skúšanie dlhodobého namáhania pevnej izolácie
v obvodoch sieťového napájania 128
Tabuľka K.9 – Minimálne hodnoty pre vzdialenosť alebo hrúbku pevnej izolácie 130
Tabuľka K.10 – Vzdušné vzdialenosti a skúšobné napätia pre sekundárne obvody odvodené
od obvodov sieťového napájania prepäťovej kategórie II nad 300 V 133
Tabuľka K.11 – Vzdušné vzdialenosti a skúšobné napätia pre sekundárne obvody odvodené
od obvodov sieťového napájania prepäťovej kategórie III 134
Tabuľka K.12 – Vzdušné vzdialenosti a skúšobné napätia pre sekundárne obvody odvodené
od obvodov sieťového napájania prepäťovej kategórie IV 135
Tabuľka K.13 – Povrchové cesty pre sekundárne obvody 136
Tabuľka K.14 – Minimálne hodnoty pre vzdialenosť alebo hrúbku (pozri K.2.4.2 až K.2.4.4) 137
Tabuľka K.15 – Vzdušné vzdialenosti hodnôt na výpočet K.3.2 140
Tabuľka K.16 – Skúšobné napätia založené na vzdušných vzdialenostiach 141
Tabuľka K.17 – Vzdušné vzdialenosti pre základnú izoláciu v obvodoch s opakujúcimi
sa vrcholovými napätiami alebo pracovnými napätiami s frekvenciami nad 30 kHz 143