RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 62305-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 62305-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 62305-1
Slovenský názov: Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy
Anglický názov: Protection against lightning.Part 1:General principles
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 29.020, 91.120.40
Triediaci znak: 34 1390
Úroveň zapracovania: idt EN 62305-1:2011, mod IEC 62305-1:2010
Vestník: 03/12
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava AC V 03/17
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 62305-1:2011-12 (34 1390), STN EN 62305-1:2007-09 (34 1390)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 62305 zavádza všeobecné princípy, ktorými sa má riadiť ochrana pred bleskom stavieb vrátane ich inštalácií a obsahu, ako aj osôb.Obsah normy STN EN 62305-1
Národný predhovor
Citované normy
Úvod
1 Rozsah použitia
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Parametre bleskového prúdu
5 Škoda spôsobená bleskom
5.1 Škoda na stavbe
5.1.1 Účinky blesku na stavbu
5.1.2 Zdroje a typy škody na stavbe
5.2 Typy strát
6 Potreba a ekonomické zdôvodnenie ochrany pred bleskom
6.1 Potreba ochrany pred bleskom
6.2 Ekonomické zdôvodnenie ochrany pred bleskom
7 Ochranné opatrenia
7.1 Všeobecne
7.2 Ochranné opatrenia na zníženie úrazu živých bytostí spôsobeného zásahom elektrickým prúdom
7.3 Ochranné opatrenia na zníženie hmotnej škody
7.4 Ochranné opatrenia na zníženie porúch elektrických a elektronických systémov
7.5 Výber ochranných opatrení
8 Základné kritériá na ochranu stavieb
8.1 Všeobecne
8.2 Úrovne ochrany pred bleskom (LPL)
8.3 Zóny ochrany pred bleskom (LPZ)
8.4 Ochrana stavieb
8.4.1 Ochrana na zníženie hmotnej škody a ohrozenia života
8.4.2 Ochrana na zníženie porúch vnútorných systémov
Príloha A (informatívna) – Parametre bleskového prúdu
Príloha B (informatívna) – Časové funkcie bleskového prúdu na účely analýzy
Príloha C (informatívna) – Simulácia bleskového prúdu na účely skúšky
Príloha D (informatívna) – Skúšobné parametre simulujúce účinky blesku na súčasti systému ochrany pred bleskom LPS
Príloha E (informatívna) – Rázy spôsobené bleskom v rôznych bodoch inštalácie
Literatúra
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi európskymi publikáciami
Obrázok 1 – Vzťah medzi jednotlivými časťami IEC 62305
Obrázok 2 – Typy strát a zodpovedajúce riziká vyplývajúce z rôznych typov škody
Obrázok 3 – Zóny ochrany pred bleskom LPZ definované pomocou systému ochrany pred bleskom LPS (IEC 62305-3)
Obrázok 4 – Zóny ochrany pred bleskom LPZ definované pomocou ochranných opatrení SPM (IEC 62305-4)
Obrázok A.1 – Definície parametrov nárazového prúdu (spravidla T2 < 2 ms)
Obrázok A.2 – Definície parametrov dlhého úderu (spravidla 2 ms < TLONG <1 s)
Obrázok A.3 – Možné zložky zostupných bleskov (spravidla v rovinatej oblasti a pri nižších stavbách)
Obrázok A.4 – Možné zložky vzostupných bleskov (spravidla pri exponovaných a/alebo vyšších stavbách)
Obrázok A.5 – Rozdelenie kumulatívnej početnosti parametrov bleskového prúdu (priamky preložené 95 % a 5 % hodnotami)
Obrázok B.1 – Tvar čela prúdu prvého kladného impulzu.
Obrázok B.2 – Tvar tyla prúdu prvého kladného impulzu.
Obrázok B.3 – Tvar čela prúdu prvého záporného impulzu.
Obrázok B.4 – Tvar tyla prúdu prvého záporného impulzu
Obrázok B.5 – Tvar čela prúdu nasledujúcich záporných impulzov
Obrázok B.6 – Tvar tyla prúdu nasledujúcich záporných impulzov
Obrázok B.7 – Hustota amplitúdy bleskového prúdu podľa úrovne ochrany pred bleskom LPL I.
Obrázok C.1 – Príklad skúšobného generátora na simuláciu špecifickej energie prvého kladného impulzu a náboja dlhého úderu
Obrázok C.2 – Definícia strmosti prúdu podľa tabuľky C.3
Obrázok C.3 – Príklad skúšobného generátora na simuláciu strmosti čela prvého kladného impulzu pri veľkých skúšaných predmetoch
Obrázok C.4 – Príklad skúšobného generátora na simuláciu strmosti čela nasledujúcich záporných impulzov pri veľkých skúšaných predmetoch.
Obrázok D.1 – Všeobecné usporiadanie dvoch vodičov na výpočet elektrodynamickej sily
Obrázok D.2 – Typické usporiadanie vodičov v systéme ochrany pred bleskom LPS
Obrázok D.3 – Diagram namáhania F pri usporiadaní podľa obrázka D.2
Obrázok D.4 – Sila na jednotku dĺžky F’ pozdĺž horizontálneho vodiča podľa obrázka D.2
Tabuľka 1 – Účinky blesku na typické stavby
Tabuľka 2 – Škoda a strata na stavbe podľa rôznych bodov zásahu blesku
Tabuľka 3 – Maximálne hodnoty parametrov blesku zodpovedajúce úrovni ochrany pred bleskom LPL
Tabuľka 4 – Minimálne hodnoty parametrov blesku a súvisiaceho polomeru valivej gule zodpovedajúce úrovni ochrany pred bleskom LPL
Tabuľka 5 – Pravdepodobnosti pre medzné parametre bleskového prúdu
Tabuľka A.1 – Tabuľkové hodnoty parametrov bleskového prúdu prevzaté z CIGRE (Electra č 41 alebo č 69)
Tabuľka A.2 – Logaritmicky normálne rozdelenie parametrov bleskového prúdu – stredné hodnoty µ a rozptyly ólog vypočítané z 95 % a 5 % hodnôt z CIGRE
(Elektra č 41 alebo č 69)
Tabuľka A.3 – Hodnoty pravdepodobnosti P ako funkcia bleskového prúdu I
Tabuľka B.1 – Parametre rovnice (B.1)
Tabuľka C.1 – Skúšobné parametre prvého kladného impulzu
Tabuľka C.2 – Skúšobné parametre dlhého úderu
Tabuľka C.3 – Skúšobné parametre impulzov
Tabuľka D.1 – Súhrn parametrov blesku uvažovaných pri výpočte skúšobných hodnôt pre rôzne súčasti systému ochrany pred bleskom LPS a rôzne úrovne
ochrany pred bleskom LPL
Tabuľka D.2 – Fyzikálne vlastnosti typických materiálov používaných na súčasti systému ochrany pred bleskom LPS
Tabuľka D.3 – Oteplenie vodičov s rôznym prierezom v závislosti od funkcie W/R
Tabuľka E.1 – Dohodnuté hodnoty impedancie uzemnenia Z a Z1 podľa rezistivity pôdy
Tabuľka E.2 – Predpokladané rázové nadprúdy spôsobené zásahmi bleskov v nízkonapäťových sústavách
Tabuľka E.3 – Predpokladané rázové nadprúdy spôsobené zásahmi bleskov v telekomunikačných sústavách