RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 50399
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 50399Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 50399
Slovenský názov: Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky
Anglický názov: Common test methods for cables under fire conditions.Heat release and smoke production measurement on cables during flame spread test.Test apparatus, procedures, results
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.40, 29.060.20
Triediaci znak: 34 7104
Úroveň zapracovania: idt EN 50399:2011
Vestník: 03/12
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 12/12, Oprava *2 V 11/13, Zmena A1 V 12/16
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 50399 špecifikuje skúšobné zariadenie a skúšobné postupy na hodnotenie vertikálneho šírenia plameňa, uvoľňovania tepla a tvorby dymu a výskytu horiacich kvapiek/častíc vo vertikálne inštalovaných zväzkoch vodičov alebo káblov, elektrických alebo optických, za definovaných podmienok.Obsah normy STN EN 50399
Národný predhovor
Citované normy
Súvisiace právne predpisy
Predhovor
Úvod
1 Predmet
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Skúšobne zariadenie
4.1 Všeobecne
4.2 Prívod vzduchu
4.3 Digestor
4.4 Odsávacie potrubie
4.5 Prístrojové vybavenie v odsávacom potrubí
4.6 Odsávací ventilátor
4.7 Zariadenie pre meranie tvorby dymu
4.8 Zariadenie pre analýzu plynu vznikajúceho pri horení
5 Kvalifikácia skúšobného zariadenia
5.1 Všeobecne
5.2 Meranie profilu prietoku
5.3 Meranie času oneskorenia vzorkovania
5.4 Overovacia kalibrácia
5.5 Bežná kalibrácia
6 Skúšobný postup
6.1 Počiatočné skúšobné podmienky
6.2 Skúšobná vzorka
6.3 Kondicionovanie vzorky
6.4 Určenie počtu skúšobných kusov
6.5 Montáž skúšobnej vzorky
6.6 Odsávací objemový prietok
6.7 Iniciátor vznietenia
6.8 Čas pôsobenia plameňa
6.9 Skúšobný postup
6.10 Pozorovania a merania počas skúšky
7 Určenie parametrov odvodených zo skúšky
7.1 Výpočet parametrov HRR a SPR
7.2 Určenie rozsahu šírenie plameňa (FS)
8 Protokol o skúške
8.1 Všeobecne
8.2 Obsah
Príloha A (normatívna) – Výpočet uvoľneného tepla
A.1 Objemový prietok
A.2 Vytvorený tepelný efekt
A.3 Výpočet mólového podielu vodnej pary vo vzduchu
Príloha B (normatívna) – Tvorba dymu
Príloha C (informatívna) – Doplňujúce informácie k Reynoldsovmu číslu na obrázku 5
Príloha D (normatívna) – Rozloženie toku vo vnútri potrubia
D.1 Všeobecne
D.2 Faktor rýchlostného profilu kc
Príloha E (normatívna) – Overovacia kalibrácia
E.1 Všeobecné postupy pre jednotlivé časti zariadenia
E.2 Kalibrácie analyzátora plynov
E.3 Kalibrácie HRR
E.4 Kalibrácia systému na meranie dymu
Príloha F (informatívna) – Návod na kalibračné postupy pre špecifické meracie zariadenia
F.1 Všeobecné postupy pre jednotlivé časti zariadenia
F.2 Kalibrácie analyzátora plynov
F.3 Kontrola hmotnostných prietokomerov propánu alebo rotametra
F.4 Kontrola optického filtra pre systémy s bielym svetlom
Príloha G (normatívna) – Výpočet HRRav, SPRav a FIGRA
G.1 Výpočet HRRav
G.2 Výpočet SPRav
G.3 Výpočet indexu rýchlosti rozvoja požiaru (FIGRA)
Príloha H (informatívna) – Návod na výber skúšobného zariadenia
Príloha I (informatívna) – Návod na formátovanie súboru údajov zo skúšky
Literatúra
Národná príloha NA (informatívna) – Pravidlá na rozšírenú aplikáciu výsledkov
NA.1 Všeobecne
NA.2 Termíny a definície
NA.3 Pravidlá pre výber vzoriek
NA.4 Aplikácia výsledkov skúšok
Obrázky
Obrázok 1 – Všeobecné usporiadanie skúšobného zariadenia
Obrázok 2 – Schematický nákres digestora
Obrázok 3 – Typické vodiace lopatky
Obrázok 4 – Dvojsmerná sonda
Obrázok 5 – Odozva sondy v závislosti na Reynoldsovom čísle
Obrázok 6 – Vzorkovacia sonda
Obrázok 7 – Schéma vzorkovacieho vedenia
Obrázok 8 – Optický systém – všeobecné usporiadanie
Obrázok 9 – Montážne usporiadanie pre triedu B1ca
Obrázok D.1 – Profil odsávacieho potrubia – Miesta na meranie rýchlosti plynu
Obrázok E.1 – Prehľad overovacej kalibrácie
Tabuľky
Tabuľka 1 – Montáž v závislosti od priemeru kábla
Tabuľka E.1 – Časy zapálenia horáka a úrovne HRR
Tabuľka E.2 – Príklad určenia overovacieho faktora kt
Tabuľka I.1 – Príklad odporúčaných formátov nespracovaných údajov