RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 62305-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 62305-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 62305-3
Slovenský názov: Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života
Anglický názov: Protection against lightning.Part 3:Physical damage to structures and life hazard
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 29.020, 91.120.40
Triediaci znak: 34 1390
Úroveň zapracovania: mod IEC 62305-3:2010, idt EN 62305-3:2011
Vestník: 05/12
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 10/12
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 62305-3:2007-05 (34 1390)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 62305 obsahuje požiadavky na ochranu stavieb pred hmotnými škodami pomocou systému ochrany pred bleskom (LPS) a na ochranu pred úrazom živých bytostí dotykovým a krokovým napätím v blízkosti LPS (pozri EN 62305-1).Obsah normy STN EN 62305-3
Predhovor
Úvod
1 Rozsah použitia
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Systém ochrany pred bleskom (LSP)
4.1 Trieda LPS
4.2 Návrh LPS
4.3 Prepojenie oceľového armovania stavby zo železobetónu
5 Vonkajší systém ochrany LPS
5.1 Všeobecne
5.1.1 Oblasť použitia vonkajšieho LPS
5.1.2 Výber vonkajšieho LPS
5.1.3 Použitie náhodných súčastí
5.2 Zachytávacia sústava
5.2.1 Všeobecne
5.2.2 Umiestnenie
5.2.3 Zachytávacia sústava pred zásahmi do boku vysokých stavieb
5.2.4 Zhotovenie
5.2.5 Náhodné súčasti
5.3 Sústava zvodov
5.3.1 Všeobecne
5.3.2 Umiestnenie izolovaného (oddialeného) LPS
5.3.3 Umiestnenie neizolovaného (neoddialeného) LPS
5.3.4 Zhotovenie
5.3.5 Náhodné súčasti
5.3.6 Skúšobné svorky
5.4 Uzemňovacia sústava
5.4.1 Všeobecne
5.4.2 Usporiadanie uzemnenia vo všeobecných podmienkach
5.4.3 Inštalácia uzemňovačov
5.4.4 Náhodné uzemňovače
5.5 Súčasti
5.5.1 Všeobecne
5.5.2 Uchytenie
5.5.3 Spoje
5.6 Materiály a rozmery
5.6.1 Materiály
5.6.2 Rozmery
6 Vnútorný systém ochrany pred bleskom
6.1 Všeobecne
6.2 Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku
6.2.1 Všeobecne
6.2.2 Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku pre kovové inštalácie
6.2.3 Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku pre vonkajšie vodivé časti
6.2.4 Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku pre vnútorné systémy
6.2.5 Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku pre vedenia pripojené k chránenej stavbe
6.3 Elektrická izolácia vonkajšieho LPS
6.3.1 Všeobecne
6.3.2 Zjednodušený prístup
6.3.3 Podrobný prístup
7 Údržba a revízia LPS
7.1 Všeobecne
7.2 Účel revízií
7.3 Postup revízií
7.4 Údržba
8 Ochranné opatrenia pred úrazom živých bytostí dotykovým a krokovým napätím
8.1 Opatrenia na ochranu pred dotykovým napätím
8.2 Opatrenia na ochranu pred krokovým napätím
Príloha A (normatívna) – Umiestnenie zachytávacej sústavy
Príloha B (normatívna) – Minimálny prierez vstupujúcich káblových tienení s cieľom zabrániť nebezpečnému iskreniu
Príloha C (informatívna) – Odhad dostatočnej vzdialenosti s
Príloha D (normatívna) – Ďalšie informácie o LPS v prípade stavieb s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu
Príloha E (informatívna) – Smernica návrhu, realizácie, údržby a revízie systémov ochrany pred bleskom
Literatúra
Obrázok 1 – Ochranný uhol zodpovedajúci triede LPS
Obrázok 2 – Slučka zvodu
Obrázok 3 – Minimálna dĺžka l1 každého uzemnovača podľa triedy LPS
Obrázok A.1 – Ochranný priestor zvislej zachytávacej tyče
Obrázok A.2 – Ochranný priestor zvislej zachytávacej tyče
Obrázok A.3 – Ochranný priestor tvorený vodičom zachytávacej sústavy
Obrázok A.4 – Ochranný priestor izolovanej (oddialenej) mrežovej zachytávacej sústavy podľa metódy ochranného uhla a metódy valivej gule
Obrázok A.5 – Ochranný priestor neizolovanej (neoddialenej) mrežovej zachytávacej sústavy podľa metódy mrežovej sústavy a metódy ochranného
uhla
Obrázok A.6 – Návrh zachytávacej sústavy podľa metódy valivej gule
Obrázok C.1 – Hodnoty koeficientu kc v prípade zachytávacej sústavy tvorenej vodičom
Obrázok C.2 – Hodnoty koeficientu kc v prípade sústavy s viacerými zvodmi
Obrázok C.3 – Hodnoty koeficientu kc v prípade šikmej strechy so zachytávačom na hrebeni
Obrázok C.4 – Príklad výpočtu dostatočnej vzdialenosti v prípade viacerých zvodov, prepájacích obvodových vedení medzi zvodmi na každej úrovni
Obrázok C.5 – Hodnoty koeficientu kc v prípade mrežovej zachytávacej sústavy so sústavou s viacerými zvodmi
Obrázok E 1 – Vývojový diagram návrhu LPS
Obrázok E.2 – Návrh LPS na previsnutú časť stavby
Obrázok E.3 – Meranie celkového elektrického odporu
Obrázok E.4 – Ekvipotenciálne pospájanie v stavbe s oceľovým armovaním
Obrázok E.5 –Typické spôsoby spájania prútov armovania v železobetóne (ak sú dovolené)
Obrázok E.6 – Príklady použitia svoriek ako pripojenia medzi prútmi armovania a vodičmi
Obrázok E.7 – Príklady pripájacich bodov k armovaniu v stene zo železobetónu
Obrázok E.8 – Použitie kovových fasád ako sústavy náhodných zvodov a spojenie výstuže fasády
Obrázok E.9 – Súvislé pripojenie rámov okien ku kovovému obloženiu fasády
Obrázok E.10 – Vnútorné zvody v priemyselných objektoch
Obrázok E.11– Inštalácia vodičov pospájania v stavbách zo železobetónu a ohybné spoje medzi dvoma časťami zo železobetónu
Obrázok E.12 – Metóda ochranného uhla; návrh zachytávača pre rôzne výšky podľa tabuľky 2
Obrázok E.13 – Izolovaný vonkajší LPS použitím dvoch izolovaných zachytávacích stožiarov navrhnutých podľa metódy ochranného uhla zachytávacej
sústavy
Obrázok E.14 – Izolovaný vonkajší LPS použitím dvoch izolovaných zachytávacích stožiarov vzájomne vodorovne spojených závesným lanom
Obrázok E.15 – Príklad návrhu zachytávacej sústavy neizolovaného LPS zachytávacími tyčami
Obrázok E.16 – Príklad návrhu zachytávacej sústavy neizolovaného LPS vodorovným vodičom podľa metódy ochranného uhla zachytávacej sústavy
Obrázok E.17 – Ochranný priestor zachytávacej tyče na naklonenom povrchu použitím metódy ochranného uhla
Obrázok E.18 – Návrh siete vodičov zachytávacej sústavy LPS na stavbe so zložitým tvarom
Obrázok E.19 – Návrh zachytávacej sústavy LPS metódou ochranného uhla, metódou mrežovej sústavy a všeobecným usporiadaním zachytávacích
súčastí
Obrázok E.20 – Ochranný priestor medzi dvomi paralelnými vodorovnými zachytávacími vodičmi alebo dvomi zachytávacími tyčami (r > ht)
Obrázok E.21 –Tri príklady návrhu zachytávačov neizolovaného LPS podľa metódy mrežovej zachytávacej sústavy
Obrázok E.22 – Štyri príklady detailov LPS na stavbe so škrídľovou strechou so sklonom
Obrázok E.23 – Zachytávacia sústava a vizuálne skryté vodiče pre budovy nižšie ako 20 m, so strechou so sklonom
Obrázok E.24 – Konštrukcia LPS s použitím náhodných súčastí na streche stavby
Obrázok E.25 – Umiestnenie vonkajšieho LPS na stavbe z izolačného materiálu, napríklad dreva alebo tehál, s výškou až do 60 m, s plochou strechou a
strešnými nadstavbami
Obrázok E.26 – Inštalácia zachytávacej sústavy na streche s vodivou krytinou, kde nie je dovolené pretavenie krytiny
Obrázok E.27 – Inštalácia vonkajšieho LPS na stavbe zo železobetónu použitím armovaných vonkajších stien ako náhodných súčastí (zvodov)
Obrázok E.28 – Príklad zachytávacieho hríba použitého na streche parkoviska
Obrázok E.29 – Zachytávacia tyč použitá na ochranu kovovej strešnej nadstavby s elektrickou silnoprúdovou inštaláciou, ktorá nie je pospájaná so
zachytávacou sústavou
Obrázok E.30 – Metódy dosiahnutia elektrickej spojitosti na kovovom opláštení parapetu (atiky)
Obrázok E.31 – Kovové strešné nadstavby, ktoré sú chránené pred priamym zásahom blesku, spojené so zachytávacou sústavou
Obrázok E.32 – Príklady zhotovenia ochrany pred bleskom domu s TV anténou
Obrázok E.33 – Inštalácia ochrany pred bleskom kovových zariadení na streche pred priamym zásahom blesku
Obrázok E.34 – Spojenie náhodnej zachytávacej tyče so zachytávacím vodičom
Obrázok E.35 – Konštrukcia premostenia medzi časťami kovových plechov fasády
Obrázok E.36 – Inštalácia vonkajšieho LPS na stavbe z izolačného materiálu s rôznou výškou strechy
Obrázok E.37 – Päť príkladov rozmiestnenia vodičov LPS
Obrázok E.38 – Konštrukcia LPS s použitím len dvoch zvodov a základového uzemňovača
Obrázok E.39 – Štyri príklady pripojenia uzemňovacej sústavy k LPS stavby použitím náhodných zvodov (nosníkov) a detail skúšobnej svorky
Obrázok E.40 – Inštalácia základového obvodového uzemňovača pri stavbách s rôznymi základmi
Obrázok E.41 – Dva príklady zvislých uzemňovačov usporiadania typu A
Obrázok E.42 – Mrežová uzemňovacia sústava prevádzky
Obrázok E.43 – Príklad umiestnenia ekvipotenciálneho pospájania
Obrázok E.44 – Príklad umiestnenia pospájania v stavbe s viacerými vstupnými miestami vonkajších vodivých častí použitím obvodového uzemňovača na
vzájomné spojenie prípojníc pospájania
Obrázok E.45 – Príklad pospájania pre viac vstupných miest vonkajších vodivých častí a silnoprúdových alebo komunikačných vedení použitím vnútorného
obvodového vodiča na vzájomné spojenie prípojníc pospájania
Obrázok E.46 – Príklad umiestnenia pospájania v stavbe s viacerými vstupnými miestami vonkajších vodivých častí vstupujúcich do stavby nad úrovňou
terénu
Obrázok E.47 – Návod na výpočty dostatočnej vzdialenosti s pre najnepriaznivejší bod zásahu
blesku vo vzdialenosti l od referenčného bodu podľa 6.3
Tabuľka 1 – Vzťah medzi úrovňou ochrany pred bleskom (LPL) a triedou LPS (pozri EN 62305-1)
Tabuľka 2 – Maximálne hodnoty polomeru valivej gule, veľkosti ôk a ochranného uhla priradené triede LPS
Tabuľka 3 – Minimálna hrúbka kovových plechov alebo kovových potrubí zachytávacej sústavy
Tabuľka 4 – Typické prednostné hodnoty vzdialeností medzi zvodmi podľa triedy LPS
Tabuľka 5 – Materiál LPS a podmienky použitia
Tabuľka 6 – Materiál, usporiadanie a minimálne prierezy vodičov zachytávacej sústavy, zachytávacích tyčí, tyčí uzemňovacích prívodov a zvodov
Tabuľka 7 – Materiál, usporiadanie a minimálne rozmery uzemňovačov
Tabuľka 8 – Minimálne rozmery vodičov spájajúcich rôzne prípojnice pospájania alebo spájajúcich prípojnice pospájania s uzemňovacou sústavou
Tabuľka 9 – Minimálne rozmery vodičov spájajúcich vnútorné kovové inštalácie s prípojnicou pospájania
Tabuľka 10 – Izolácia vonkajšieho LPS Hodnoty koeficientu ki
Tabuľka 11 – Izolácia vonkajšieho LPS Hodnoty koeficientu km
Tabuľka 12 – Izolácia vonkajšieho LPS Približné hodnoty koeficientu kc
Tabuľka B.1 – Dĺžka kábla závislá od podmienok tienenia
Tabuľka E.1 – Odporúčané vzdialenosti na uchytenie
Tabuľka E.2 – Maximálny interval medzi revíziami LPS