RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15861
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15861Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15861
Slovenský názov: Potravinárske stroje. Udiarne. Bezpečnostné a hygienické požiadavky
Anglický názov: Food processing machinery.Smokehouses.Safety and hygiene requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 67.260
Triediaci znak: 51 2020
Úroveň zapracovania: idt EN 15861:2012
Vestník: 10/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 2/13,
Nariadenie vlády: 436/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na navrhovanie a výrobu udiarní na komerčné používanie.Strojové zariadenia, ktoré sú predmetom tejto normy, sa používajú na údenie potravín, osobitne mäsa, rýb alebo podobných produktov, ako aj na ďalšie procesy zohrievania a chladenia.Obsah normy STN EN 15861
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Zoznam závažných ohrození
4.1 Všeobecne
4.2 Mechanické ohrozenia
4.3 Elektrické ohrozenia
4.4 Ohrozenia hydraulickými alebo pneumatickými zariadeniami
4.5 Ohrozenie stratou stability
4.6 Ohrozenie hlukom
4.7 Ohrozenia spôsobené zanedbaním ergonomických zásad pri návrhu zariadenia
4.8 Ohrozenia nedodržaním hygienických zásad
4.9 Ohrozenia teplom
4.10 Zatvorenie osoby v komore
4.11 Ohrozenia výbuchom
4.12 Ohrozenia chemickými látkami a činidlami
4.13 Ohrozenie pokĺznutím, zakopnutím a pádom
5 Bezpečnostné požiadavky a(alebo) ochranné opatrenia
5.1 Všeobecne
5.2 Mechanické zariadenie
5.3 Elektrická inštalácia
5.4 Hydraulické a pneumatické zariadenia
5.5 Ohrozenia spôsobené stratou stability
5.6 Znižovanie hluku
5.7 Ergonomické požiadavky
5.8 Hygiena a čistenie
5.9 Opatrenia proti vysokým teplotám
5.10 Opatrenia proti zatvoreniu osoby v komore
5.11 Opatrenia proti výbuchu
5.12 Opatrenia proti chemickým materiálom a činidlám
6 Overovanie bezpečnostných a hygienických požiadaviek a(alebo) ochranných opatrení
7 Informácie o používaní
7.1 Všeobecne
7.2 Návod na používanie
7.3 Označovanie
Príloha A (normatívna) – Skúšobný postup na meranie hluku udiarni (trieda presnosti 2)
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami smernice 2006/42 Literatúra
Obrázky
Obrázok 1 – Nebezpečné zóny udiarní
Obrázok 2 – Hygienické oblasti udiarní
Tabuľka
Tabuľka 1