RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 934-2+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 934-2+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 934-2+A1
Slovenský názov: Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 2: Prísady do betónu. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Admixtures for concrete, mortar and grout. Part 2: Concrete admixtures. Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.91, 91.100.30
Triediaci znak: 72 2324
Úroveň zapracovania: idt EN 934-2:2009+A1:2012
Vestník: 12/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 934-2:2010-12 (72 2324)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje definície a požiadavky na prísady do betónu.Norma zahŕňa prísady do obyčajného betónu, železobetónu a predpätého betónu miešaného na stavbe, do transportbetónu a prefabrikovaného betónu. Požiadavky na vlastnosti uvádzané v tejto norme sú vhodné pre prísady používané do betónu normálnej konzistencie. Nemusia byť vhodné pre prísady do iných druhov betónu, ako sú zavlhnuté a veľmi tuhé zmesi. Ustanovenia na praktické používanie prísad na výrobu betónu, t. j. požiadavky týkajúce sa zloženia, miešania, ukladania, ošetrovania atď. betónu obsahujúceho prísady, nie sú predmetom tejto normy.Obsah normy STN EN 934-2+A1
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
3.1 Všeobecné definície
3.2 Osobitné definície
4 Technické požiadavky
4.1 Všeobecné požiadavky
4.2 Požiadavky na osobitné druhy prísad
4.3 Uvoľňovanie nebezpečných látok
5 Odber vzoriek
6 Kontrola zhody
7 Preukazovanie zhody
8 Označovanie a etiketovanie
8.1 Všeobecne
8.2 Označovanie prísad
8.3 Dopĺňajúce informácie
Príloha A (informatívna) – Uvoľňovanie nebezpečných látok
Príloha B (normatívna) – Vnútropodniková kontrola
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia na označovanie značkou CE prísad do betónu, na ktoré sa vzťahuje smernica ES o stavebných výrobkoch
ZA.1 Články tejto európskej normy odkazujúce na ustanovenia v zmysle smernice ES o stavebných výrobkoch
ZA.2 Postup preukazovania zhody prísad do betónu
ZA.2.1 Systém preukazovania zhody
ZA.2.2 ES certifikácia a deklarácia zhody
ZA.3 Označenie značkou CE a etiketovanie
Tabuľka 1 – Technické požiadavky na osobitné druhy prísad
Tabuľka 2 – Osobitné technické požiadavky na plastifikačné prísady (pri rovnakej konzistencii)
Tabuľka 3.1 – Osobitné technické požiadavky na superplastifikátory (pri rovnakej konzistencii)
Tabuľka 3.2 – Osobitné technické požiadavky na superplastifikátory (pri rovnakom vodnom súčiniteli)
Tabuľka 4 – Osobitné technické požiadavky na prísady zadržiavajúce vodu (pri rovnakej konzistencii)
Tabuľka 5 – Osobitné technické požiadavky na prevzdušňovacie prísady (pri rovnakej konzistencii)
Tabuľka 6 – Osobitné technické požiadavky na prísady urýchľujúce tuhnutie (pri rovnakej konzistencii)
Tabuľka 7 – Osobitné technické požiadavky na prísady urýchľujúce tvrdnutie (pri rovnakej konzistencii)
Tabuľka 8 – Osobitné technické požiadavky na prísady spomaľujúce tuhnutie (pri rovnakej konzistencii)
Tabuľka 9 – Osobitné technické požiadavky na hydrofobizačné prísady (pri rovnakej konzistencii alebo rovnakom vodnom súčiniteli a))
Tabuľka 10 – Osobitné technické požiadavky na plastifikačné prísady spomaľujúce tuhnutie (pri rovnakej konzistencii)
Tabuľka 11.1 – Osobitné technické požiadavky na superplastifikátory spomaľujúce tuhnutie (pri rovnakej konzistencii)
Tabuľka 11.2 – Osobitné technické požiadavky na superplastifikátory spomaľujúce tuhnutie (pri rovnakom vodnom súčiniteli )
Tabuľka 12 – Osobitné technické požiadavky na plastifikačné prísady urýchľujúce tuhnutie (pri rovnakej konzistencii)
Tabuľka 13 – Osobitné požiadavky na prísadu modifikujúcu viskozitu
Tabuľka B.2 – Minimálna frekvencia skúšok v rámci vnútropodnikovej kontroly prísad do betónu podľa EN 934 2: 2009 + A1:2012