Tlačiť

STN P ISO/TS 22003/O1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P ISO/TS 22003/O1
Slovenský názov: Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na orgány vykonávajúce audity a certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti potravín
Anglický názov: Food safety management systems. Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 56 0303
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/16
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto technická špecifikácia definuje pravidlá týkajúce sa auditu a certifikácie zhody systému manažérstva bezpečnosti potravín (SMBP) s požiadavkami ustanovenými v norme ISO 22000 (alebo v inom súbore špecifikovaných požiadaviek na SMBP). Zákazníkom poskytuje aj nevyhnutné informácie o zárukách hodnovernosti spôsobu certifikácie ich dodávateľov. Certifikácia SMBP je posudzovanie zhody treťou stranou (ako uvádza čl. 5.5 normy ISO/IEC 17000:2004). Subjekty vykonávajúce túto činnosť sú preto orgány posudzovania zhody tretej strany (ďalej len „certifikačný orgán“). Certifikácia SMBP nie je osvedčením o bezpečnosti alebo vhodnosti výrobkov organizácie pre potravinársky reťazec. Norma ISO 22000 však vyžaduje, aby organizácia svojím systémom manažérstva spĺňala všetky príslušné požiadavky noriem a zákonov týkajúcich sa bezpečnosti potravín. Ostatní používatelia SMBP môžu používať koncept a požiadavky tejto technickej špecifikácie po ich nevyhnutnej úprave.