Tlačiť

STN ISO 45001Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 45001
Slovenský názov: Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie
Anglický názov: Occupational health and safety management systems. Requirements with guidance for use
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK/EN
ICS: 13.100
Triediaci znak: 83 3000
Úroveň zapracovania: idt ISO 45001:2018
Vestník: 01/19
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO 45001:2018-09 (83 3000)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a poskytuje usmernenie na ich používanie, aby sa umožnilo organizáciám poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská s prevenciou pracovných úrazov a zhoršenia zdravia a tiež proaktívneho zlepšovania výkonnosti jej BOZP. Tento dokument je aplikovateľný v akejkoľvek organizácii, ktorá chce vytvoriť, implementovať a udržiavať systém manažérstva BOZP, aby zlepšovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, eliminovala nebezpečenstvá a minimalizovala riziká BOZP (vrátane nedostatkov systému), výhodne využívala príležitosti BOZP a zvládala nezhody systému manažérstva BOZP, ktoré sú spojené s jej činnosťami. Tento dokument pomáha organizácii dosiahnuť zamýšľané výsledky jej systému manažérstva BOZP. V súlade s politikou BOZP organizácie zamýšľané výsledky systému manažérstva BOZP zahŕňajú: trvalé zlepšovanie výkonnosti BOZP; plnenie právnych požiadaviek a ďalších požiadaviek; dosiahovanie cieľov BOZP.