RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 50178
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 50178Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 50178
Slovenský názov: Elektronické zariadenia určené na použitie v silnoprúdových inštaláciách
Anglický názov: Electronic equipment for use in power installations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2002
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 29.240
Triediaci znak: 33 2020
Úroveň zapracovania: idt EN 50178:1997
Vestník: 09/02
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie: 4/08, 4/03, 6/04, 6/10, 8/11, 10/13, 11/07, 10/08, 3/06, 10/09, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004 392/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí na používanie elektronických zariadení v silnoprúdových inštaláciáach.Obsah normy STN EN 50178
Predhovor 8
Úvod 20
1 Rozsah 20
2 Odkazy na normy 21
3 Definície 28
4 Požiadavky na celý systém 37
4.1 Bežná činnosť 37
4.2 Ohrozenie osobám alebo poškodenie materiálov 37
4.3 Elektronické zariadenie pripojené na neuzemnenú napájaciu sieť pri zemnom poruchovom spojení 38
4.4 Požiadavky na uzemňovanie (uzemňovanie a tienenie) 39
4.5 Prepájacie vodiče a káble 39
4.6 Poistky v neutrálnych a ochranných vodičoch 39
5 Bezpečnostné požiadavky 40
5.1 Všeobecné požiadavky 40
5.2 Požiadavky na elektronické zariadenia s ohľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom 42
5.2.1 Požiadavky na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom 42
5.2.2 Ochrana pred dotykom živých častí 42
5.2.3 Ochrana izolovaním živých častí 42
5.2.4 Ochrana krytmi a zábranami 44
5.2.4.1 Vzdialenosti 45
5.2.5 Vybíjanie kondenzátorov 45
5.2.6 Vstavané prístroje 45
5.2.7 Elektronické zariadenia pre uzavreté elektrické prevádzkarne 45
5.2.8 Ochrana pred dotykom živých častí 45
5.2.8.1 Ochrana malým napätím s ochranným oddelením (systémy SELV a PELV) 46
5.2.8.2 Ochrana obmedzením vybíjacej energie 46
5.2.8.3 Ochrana ochrannou impedanciou 46
5.2.8.4 Ochrana používaním obmedzených napätí v riadiacich obvodoch 46
5.2.8.5 Konektory 47
5.2.9 Ochrana pred dotykom neživých častí 47
5.2.9.1 Izolácia medzi živými a neživými časťami 47
5.2.9.2 Ochranné pospájanie 48
5.2.9.3 Dimenzovanie ochranného pospájania 48
5.2.9.4 Ochrana proti korózii 48
5.2.9.5 Vodič na ochranné pospájanie s malým prierezom 48
5.2.9.6 Elektronické zariadenia so striedavým napätím nad 1 400 V
alebo jednosmerným napätím nad 2 000 V 49
5.2.9.7 Prerušenie 49
5.2.9.8 Označovanie 49
5.2.10 Prostriedky na pripojenie ochranného vodiča 49
5.2.11 Unikajúci a poruchový prúd 49
5.2.11.1 Veľké unikajúce prúdy 49
5.2.11.2 Kompatibilita s prúdovými chráničmi pri nízkom unikajúcom prúde 50
5.2.12 Osobitné vlastnosti elektronických zariadení triedy ochrany II 52
5.2.13 Rozhodovacie napätie 52
5.2.14 Pevná izolácia, izolácia obvodov 56
5.2.14.1 Medzi obvodmi a neživými časťami alebo prístupnými povrchmi elektronického zariadenia 56
5.2.14.2 Medzi obvodmi 57
5.2.14.3 Premostenie izolácie cez vodivé časti 57
5.2.15 Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty, stupeň znečistenia 57
5.2.15.1 Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty 57
5.2.15.2 Stupeň znečistenia 65
5.2.16 Vzdušné vzdialenosti 65
5.2.16.1 Vzdušné vzdialenosti medzi obvodmi sieťového napájania a ich prostredím 66
5.2.16.2 Vzdušné vzdialenosti medzi obvodmi, ktoré nie sú súčasťou sieťového napájania a ich prostredím 68
5.2.16.3 Vzdušné vzdialenosti v obvode 70
5.2.17 Povrchové cesty 71
5.2.18 Ochranné oddelenie 74
5.2.18.1 Konštrukčné opatrenia 75
5.2.18.2 Ochranné oddelenie dvojitou alebo zosilnenou izoláciou 76
5.2.18.3 Ochranné oddelenie ochranným tienením 76
5.2.18.4 Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pri ochrannom oddelení 77
5.2.18.5 Čiastočný výboj 78
5.2.18.6 Súčasti a iné elektrické podzostavy 78
5.3 Požiadavky na elektrické zariadenia v inštaláciách s ohľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom 78
5.3.1 Ochrana pred dotykom živých častí 78
5.3.1.1 Káble a prívodné vedenia 78
5.3.1.2 Prepojenie elektrických zariadení s ochranným oddelením 79
5.3.1.3 Vstavané prístroje v inštaláciách 79
5.3.1.4 Elektronické zariadenia v uzavretých prevádzkárňach 79
5.3.2 Ochrana pred dotykom neživých častí 79
5.3.2.1 Unikajúci prúd ochranného vodiča 80
5.3.2.2 Dovolené dotykové napätie 80
5.3.2.3 Ochrana elektronických zariadení prúdovým chráničom 80
6 Požiadavky a podmienky prostredia 80
6.1 Klimatické podmienky 81
6.1.1 Teplota 83
6.1.1.1 Teplota okolitého vzduchu 83
6.1.1.2 Teplota chladiaceho média 83
6.1.2 Vlhkosť a tlak vzduchu 83
6.1.3 Znečistenie 84
6.2 Mechanické požiadavky (všeobecne) 84
6.2.1 Mechanické údery 84
6.2.2 Mechanické vibrácie 84
6.2.2.1 Požiadavky na odolnosť proti mechanickým vibráciám 85
6.2.2.2 Medzné hodnoty vytváraných mechanických vibrácií 85
6.2.3 Tesnenie pri kvapalinovom chladení 85
6.2.4 Tesnenie proti vniknutiu prachu do elektronického zariadenia 85
6.3 Elektrické a elektromagnetické požiadavky 85
6.3.1 Podmienky v systéme (úroveň odolnosti elektronického zariadenia) 86
6.3.2 Elektronické zariadenie pripojené na striedavú napájaciu sieť (odolnosť) 86
6.3.2.1 Kolísanie napájacieho napätia 86
6.3.2.2 Kmitočet 86
6.3.3 Elektronické zariadenie pripojené na jednosmernú napájacie sieť (odolnosť) 87
6.3.4 Skratová výdržná schopnosť (odolnosť) . 87
6.3.5 Odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu 87
6.3.6 Účinky elektronického zariadenia (elektronických zariadení) na sieť (vyžarovanie) 87
6.3.7 Menovité údaje silnoprúdových elektronických zariadení 88
7 Požiadavky na elektronické zariadenia 89
7.1 Návrh a konštrukcia 89
7.1.1 Všeobecne 89
7.1.2 Kvalita a spoľahlivosť 89
7.1.3 Životnosť 89
7.1.4 Izolácia 89
7.1.5 Výber a použitie súčastí 89
7.1.5.1 Kritéria výberu súčastí 89
7.1.5.2 Nebezpečenstvá plynúce zo súčastí 89
7.1.6 Spínanie výkonového zdroja, jeho istenie poistkami a použitie 89
7.1.6.1 Ochrana proti požiarom a nebezpečenstvo požiaru 89
7.1.6.2 Činnosť pri poruche 90
7.1.7 Konštrukcia 90
7.1.7.1 Montáž elektronických zariadení - všeobecne 90
7.1.7.2 Chladenie 90
7.1.7.3 Mechanická ochrana zariadení a podružných jednotiek 90
7.1.7.4 Usporiadanie súčastí a zariadení 90
7.1.7.5 Teplota prístupných častí 90
7.1.7.6 Pripevnenie (mechanické pridržiavanie súčastí a podružných jednotiek) 91
7.1.8 Elektrické spoje 91
7.1.9 Viacnásobné konektory a zásuvkové spoje 91
7.1.10 Elektrické vodiče 91
7.1.10.1 Vodiče a káble na vzájomné prepájanie 92
7.1.10.2 Konvenčné prepájacie vodiče v elektronickom zariadení 92
7.1.11 Referenčný vodič, funkčné uzemnenie 92
7.2 Označovanie, identifikácia, dokumentácia 92
7.2.1 Označovanie 92
7.2.2 Identifikácia 93
7.2.2.1 Identifikácia zariadení 93
7.2.2.2 Podružné jednotky a identifikácia polohy 93
7.2.2.3 Identifikácia svoriek 93
7.2.3 Dokumentácia 93
7.2.3.1 Všeobecne 93
7.2.3.2 Prevádzková dokumentácia 94
7.2.3.3 Inštrukcie na prepravu, údržbu, vyhľadávanie porúch, opravy 94
7.2.3.4 Záznamy o skúškach 94
7.2.4 Výkresy a schémy 94
8 Požiadavky na montáž elektronického zariadenia (elektronických zariadení) v silnoprúdových inštaláciách 95
8.1 Všeobecne 95
8.2 Tolerancie po zmontovaní 95
8.3 Napájacia sieť 95
8.3.1 Monitorovanie izolácie 95
8.3.2 Funkčné uzemnenie 95
8.3.3 Návrh a ochrana vodičov vedúcich do elektronického zariadenia a od neho 95
8.3.3.1 Vstupné silnoprúdové vodiče do elektronického zariadenia 96
8.3.3.2 Vodiče medzi oddelenými časťami elektronického zariadenia 96
8.3.3.3 Vodiče na strane záťaže elektronického zariadenia 96
8.3.3.4 Ochranné vodiče 97
9 Skúšky 97
9.1 Všeobecne 97
9.1.1 Skúšky a postupy skúšok 98
9.1.1.1 Typová skúška 98
9.1.1.2 Kusová skúška 98
9.1.1.3 Výberová skúška 98
9.1.1.4 Skúška na mieste použitia 98
9.1.2 Všeobecné podmienky na skúšky 99
9.1.3 Postup preverovania 99
9.2 Zhoda s touto európskou normou 100
9.3 Prehľad skúšok 100
9.4 Vykonanie skúšok 102
9.4.1 Vizuálne prehliadky 103
9.4.2 Klimatické skúšky vplyvu prostredia 104
9.4.2.1 Skúška suchým teplom 104
9.4.2.2 Skúška vlhkým teplom 104
9.4.3 Mechanické skúšky 105
9.4.3.1 Skúška preklopením 105
9.4.3.2 Skúška vibráciami 106
9.4.3.3 Skúška tesnenia pre elektronické zariadenia chladené kvapalinou 107
9.4.4 Mechanické skúšky vzťahujúce sa na bezpečnosť 107
9.4.4.1 Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty 107
9.4.4.2 Skúška neprístupnosti 107
9.4.4.3 Skúška krytu 108
9.4.4.4 Skúška vhodnosti lakov alebo povlakov 108
9.4.5 Elektrické (dielektrické) skúšky vzťahujúce sa na bezpečnosť 108
9.4.5.1 Skúška impulzným napätím 109
9.4.5.2 Izolačná skúška striedavým alebo jednosmerným napätím 111
9.4.5.2.1 Vzťah striedavého alebo jednosmerného skúšobného napätia
k menovitému izolačnému napätiu 111
9.4.5.2.2 Hodnota a druh izolačného skúšobného napätia 112
9.4.5.2.3 Vykonávanie skúšky izolačným napätím 114
9.4.5.2.4 Trvanie a preverenie skúšky striedavým alebo jednosmerným napätím 115
9.4.5.3 Skúška čiastočným výbojom 115
9.4.5.4 Skúška meraním izolačného odporu v silnoprúdovej inštalácii 117
9.4.5.5 Ochranná impedancia, ochranné tienenie 117
9.4.6 Skúšky elektrického prostredia 117
9.4.6.1 Vyžarovanie elektromagnetického rušenia 118
9.4.6.2 Odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu 118
9.4.6.3 Skratová výdržná schopnosť 118
9.4.7 Skúška spôsobilosti 119

Obrázky
Obrázok 1 Usporiadanie poistiek v podzostavách a v inštaláciách 39
Obrázok 2 Funkčný prehľad ochranných opatrení pred úrazom elektrickým prúdom 41
Obrázok 3 Príklady ochrany pred dotykom živých častí 44
Obrázok 4 Bloková schéma definujúca požiadavky pri použití elektronického zariadenia (elektronických zariadení) za prúdovým chráničom
51
Obrázok 5 Typický tvar vlny pre prípad a) striedavé napätie 53
Obrázok 6 Typický tvar vlny pre prípad b) jednosmerné napätie 54
Obrázok 7 Typický tvar vlny pre prípad c) pulzné napätie 54
Obrázok 8 Stanovenie izolácie v obvode 59
Obrázok 9 Stanovenie izolácie medzi živými časťami a prístupnými povrchmi 60
Obrázok 10 Stanovenie izolácie medzi obvodmi a prostredím a izolácie medzi obvodmi 61
Obrázok 11 Stanovenie funkčnej izolácie 62
Obrázok 12 Stanovenie základnej izolácie 63
Obrázok 13 Stanovenie dvojitej alebo zosilnenej izolácie 64
Obrázok 14 Ochranné oddelenie 74
Obrázok 15 Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre ochranné oddelenie 77
Obrázok 16 Postupy napäťových skúšok 114

Tabuľky
Tabuľka 1 Prehľad medzných hodnôt rozhodovacieho napätia 55
Tabuľka 2 Definície stupňov znečistenia 65
Tabuľka 3 Vzdušné vzdialenosti medzi obvodmi sieťového napájania a ich prostredím 68
Tabuľka 4 Vzdušné vzdialenosti medzi obvodmi, ktoré nie sú súčasťou sieťového napájania, a ich prostredím 69
Tabuľka 5 Vzdušné vzdialenosti v obvode 70
Tabuľka 6 Minimálne povrchové cesty 72
Tabuľka 7 Klimatické podmienky 82
Tabuľka 8 Ohrievanie prístupných častí 91
Tabuľka 9 Všeobecné skúšobné podmienky 99
Tabuľka 10 Prehľad skúšok 101
Tabuľka 11 Skúška suchým telom 104
Tabuľka 12 Skúška vlhkým teplom 105
Tabuľka 13 Skúška preklopením 106
Tabuľka 14 Skúška vibráciami 107
Tabuľka 15 Skúška neprístupnosti 108
Tabuľka 16 Skúška impulzným napätím 110
Tabuľka 17 Impulzné skúšobné napätie 111
Tabuľka 18 Striedavé alebo jednosmerné izolačné skúšobné napätie 113
Tabuľka 19 Skúška čiastočným výbojom 116
Tabuľka 20 Minimálna hodnota izolačného odporu 117
Tabuľka 21 Výdržná skratová schopnosť 119

Príloha A (informatívna) – Dodatočné informácie
A.2 Bibliografia 121
A.4 Požiadavky na celý systém 123
A.4.4 Požiadavky na uzemňovanie (uzemňovanie a tienenie) 123
A.4.4.1 Funkčné uzemnenie 123
A.4.4.1.1 Tienenia káblov 123
A.4.4.1.2 Pancierové plášte, elektroinštalačné rúrky a káblové žľaby 124
A.4.4.1.3 Referenčné vodiče 124
A.4.4.1.4 Tienenia transformátora 124
A.4.4.1.5 Spätný vplyv filtrov 125
A.4.4.1.6 Vysokofrekvenčné (RF) tienenia 125
A.4.7 Akustický šum 125
A.5 Požiadavky na bezpečnosť 125
A.5.2.4 Ochrana krytmi a zábranami 125
A.5.2.4.2 Mechanické zlyhanie 126
A.5.2.4.3 Mechanická trvanlivosť 126
A.5.2.4.4 Skrutky 126
A.5.2.4.5 Otváranie krytov 126
A.5.2.8 Ochrana pred dotykom živých častí 126
A.5.2.8.2 Ochrana obmedzením vybíjacej energie 129
A.5.2.8.3 Ochrana ochrannou impedanciou 129
A.5.2.9 Ochrana pred dotykom neživých častí 129
A.5.2.9.2 Usporiadanie pospájania 129
A.5.2.9.3 Dimenzovanie ochranného pospájania 130
A.5.2.9.4 Ochrana pred koróziou 130
A.5.2.11.2 Kompatibilita s prúdovými chráničmi 130
A.5.2.13 Rozhodovacie napätie 132
A.5.2.14.1 Medzi obvodmi a neživými časťami alebo prístupnými povrchmi elektronického zariadenia 133
A.5.2.16 Vzdušné vzdialenosti 135
A.5.2.18 Ochranné oddelenie 136
A.5.2.18.1 Konštrukčné opatrenia 136
A.5.2.18.7 Prístroje s cievkou 137
A.5.2.18.8 Spínacie zariadenia a elektromechanické súčasti 138
A.5.2.18.9 Polovodičové súčiastky a usporiadanie polovodičov 139
A.5.2.18.10 Konektory a svorkovnice 139
A.5.3 Požiadavky na elektronické zariadenia v inštaláciách s ohľadom na ochranu pred úrazom elektrický prúdom 140
A.5.3.2.4 Pospájanie medzi referenčným vodičom a ochranným vodičom 140
A.6 Požiadavky a podmienky prostredia 140
A.6.1.2 Vlhkosť a tlak vzduchu 140
A.6.1.3 Znečistene (atmosférické) 141
A.6.1.4 Osobitné namáhanie 142
A.6.2.2.1 Požiadavky na odolnosť proti mechanickým vibráciám 142
A.6.3 Elektrické a elektromagnetické požiadavky 142
A.6.3.2 Elektronické zariadenia pripojené na striedavú napájaciu sieti (odolnosť) 143
A.6.3.2.3 Poklesy napätia a krátke prerušenia napájania 143
A.6.3.2.4 Harmonické a medziharmonické napätia 143
A.6.3.2.5 Rušivé impulzné napätia 143
A.6.3.2.6 Nesymetrické napätia 144
A.6.3.3 Elektronické zariadenie pripojené na jednosmernú napájaciu sieť (odolnosť) 144
A.6.3.5 Odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu 144
A.6.3.5.1 Typy interferencií 144
A.6.3.5.2 Elektrické oddelenie vstupno-výstupného procesu a telekomunikačných brán 145
A.6.3.6 Účinky elektronických zariadení na systém (vyžarovanie) 145
A.7 Požiadavky na elektronické zariadenia 146
A.7.1.2 Kvalita a spoľahlivosť 146
A.7.1.5 Výber a použitie súčastí 146
A.7.1.5.3 Menovité údaje 146
A.7.1.5.4 Tolerancia súčastí 146
A.7.1.5.5 Skladovanie 146
A.7.1.5.6 Mechanizmus porúch 147
A.7.1.5.7 Polovodičové prístroje a súčiastky vrátane integrovaných obvodov 147
A.7.1.5.8 Indikačné prístroje 147
A.7.1.5.9 Skladovanie/preprava 147
A.7.1.6 Spínanie, istenie poistkami a použitie silnoprúdových zdrojov 147
A.7.1.6.1 Ochrana pred požiarom a nebezpečenstvo požiaru 147
A.7.1.6.3 Jednotky napájania 148
A.7.1.6.4 Použitie napájacích jednotiek 148
A.7.1.6.5 Batérie 148
A.7.1.7 Konštrukcia 149
A.7.1.7.2 Chladenie 149
A.7.1.7.7 Montáž súčastí (zabránenie nadmernému mechanickému namáhaniu) 149
A.7.1.8 Elektrické spoje 149
A.7.1.8.1 Spájkované spoje 149
A.7.1.8.2 Spájkovanie súčastí 149
A.7.1.8.3 Nespájkované ovíjané spoje 149
A.7.1.8.4 Skrutkové spoje 149
A.7.1.8.5 Prúdovodné časti a ich spoje 149
A.7.1.8.6 Stláčacie spoje 150
A.7.1.8.7 Spoje prerážajúce izoláciu 150
A.7.1.8.8 Svorkovnice 150
A.7.1.9 Viacnásobné konektory a zásuvkové spoje 150
A.7.1.9.1 Pripájanie dosky plošného spoja 151
A.7.1.10 Elektrické vodiče 151
A.7.1.10.2 Konvenčné elektrické zapojenie v elektronickom zariadení 151
A.7.1.10.3 Materiály a povrchové úpravy 152
A.7.1.12 Programovateľné zariadenia 152
A.7.1.12.1 Programové a mikroprogramové vybavenie 152
A.7.1.12.2 Podpora programového a mikroprogramového vybavenia (softvér a firmvér) 152
A.7.2 Označovanie, identifikácia, dokumentácia 153
A.7.2.2.4 Identifikácia súčastí 153
A.7.2.3.5 Dokumentácia na programové softvérové a mikroprogramové (firmvérové) vybavenie a programovaciu logiku 153
A.7.2.4 Nákresy a schémy 154
A.7.2.4.1 Nákresy 154
A.7.2.4.2 Schémy 154
A.7.3 Nastavovanie, ciachovanie a údržba 154
A.7.3.1 Ciele 154
A.7.3.2 Vopred nastavené riadiace prvky a nastaviteľné súčasti 154
A.7.3.3 Odoberanie a výmena podzostáv 155
A.7.3.4 Skúšobné body a iné pomôcky na údržbu 155
A.7.3.5 Špeciálne nástroje 155
A.7.3.6 Napájacie zdroje skúšobných zariadení 155
A.7.3.7 Odoberateľné súčasti 155
A.8 Požiadavky na zostavovanie elektronického zariadenia (elektronických
zariadení) v silnoprúdových inštaláciách 155
A.8.3.3.1 Vstupné napájacie vodiče do elektronického zariadenia 155
A.9 Skúšky 156
A.9.1.1.1 Typová skúška 156
A.9.1.1.5 Skúšky zlučovania 156
A.9.4 Dodatočné skúšky 157
A.9.4.2.3 Skúška pri nízkej teplote 157
A.9.4.2.4 Korozívna skúška soľnou hmlou 157
A.9.4.2.5 Vlhkostná cyklická skúška 157
A.9.4.2.6 Skúška pliesňami 157
A.9.4.2.7 Skúška v priemyselnej atmosfére 157
A.9.4.3.4 Skúška pádom 157
A.9.4.3.5 Seizmická skúška 157
A.9.4.5.3 Skúška čiastočným výbojom 157
A.9.4.6.4 Skúška vysokofrekvenčným rušením 157
A.9.4.6.5 Izolačné skúšky pre brány vstupno-výstupných procesov a telekomunikačné brány s elektrickým oddelením 158
A.9.4.8 Skúšobná prevádzka 160

Obrázky k prílohe A
Obrázok A.1 Príklady ochrán pred dotykom živých častí 128
Obrázok A.2 Poruchový prúd pri polovodičových prístrojoch a súčiastkach 131
Obrázok A.3 Príklad schémy zapojenia na použitie prúdového chrániča typu B 132
Obrázok A.4 Príklady delenej izolácie proti prístupným povrchom elektronického zariadenia 133
Obrázok A.5 Príklady izolácie riadiacich prvkov 134
Obrázok A.6 Príklady na návrh vzdušných vzdialeností 135
Obrázok A.7 Vzťah medzi vlhkosťou a teplotou vzduchu 141
Obrázok A.8 Periodické krátkodobé poklesy napätia striedavej napájacej siete spôsobené meničmi 144
Obrázok A.9 Spoj prerážajúci izoláciou s plochým káblom 150
Obrázok A.10 Skúšobné usporiadanie pre elektronické zariadenia uzemnené cez vlastné uzemnenie 159
Obrázok A.11 Skúšobné usporiadanie pre elektronické zariadenia uzemnené cez silnoprúdovú šnúru 159
Obrázok A.12 Prikladanie skúšobného napätia k jednej bráne a na skupinu brán 160

Tabuľky k prílohe A
Tabuľka A.1 Hodnoty prístupných kapacít a nabíjacie napätie 129
Tabuľka A.2 Maximálne koncentrácie korozívnych plynov 142

Príloha B (informatívna) – Tabuľky a obrázky 162

Úvod