Tlačiť

STN EN 1337-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1337-4
Slovenský názov: Ložiská v stavebníctve. Časť 4: Valcové ložiská
Anglický názov: Structural bearings. Part 4: Roller bearings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 21.100.20, 91.010.30
Triediaci znak: 73 6270
Úroveň zapracovania: idt EN 1337-4:2004
Vestník: 06/05
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 3/05, 4/09, 6/12, 7/05, 4/06, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 10/05, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava *AC V 09/07
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1337-4:2004-09 (73 6270)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 1337 stanovuje požiadavky na navrhovanie a výrobu jednovalcových a viacvalcových ložísk pri ktorých os valca je vodorovná. Na umožnenie posunutí, ktoré sú rovnobežné s osou valca valcové ložiská môžu byť kombinované s klznými prvkami v zhode s EN 1337-2.Obsah normy STN EN 1337-4
Predhovor 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny, definície a značky 7
3.1 Termíny a definície 7
3.2 Značky 8
3.3 Skratky 8
4 Funkčné požiadavky 9
4.1 Všeobecne 9
4.2 Únosnosť ložiska 9
4.3 Schopnosť pootočenia 9
5 Materiály 10
5.1 Všeobecne 10
5.2 Uhlíková oceľ 10
5.3 Nehrdzavejúca oceľ 10
5.4 Oceľoliatina 10
6 Navrhovanie 10
6.1 Všeobecne 10
6.2 Pohyb 11
6.3 Zakrivené plochy 11
6.4 Dotykové plochy 11
6.5 Dĺžka valcov 11
6.6 Vedenie a zabezpečenie valcov 11
6.7 Dimenzovanie komponentov 11
6.7.1 Rozmery valcov 11
6.7.2 Rozmery ložiskových dosiek 12
6.7.3 Roznos zaťaženia na ďalšie komponenty 12
6.8 Osobitné požiadavky 13
6.8.1 Valce s bočnými plochami 13
6.8.2 Viacvalcové ložiská 13
6.8.3 Korózia v línii dotyku 13
6.8.4 Zostavenie komponentov 13
6.8.5 Nastavenie ložiska 13
6.9 Návrhová hodnota súčiniteľa valivého trenia 13
6.10 Excentricity 13
6.10.1 Jednovalcové ložiská 13
6.10.2 Excentricita spôsobená pootočením pri viacvalcových ložiskách 14
6.10.3 Priečna excentricita 14
6.10.4 Celková excentricita 15
6.11 Kombinácia s inými prvkami 15
7 Tolerancie 15
7.1 Rovinnosť 15
7.2 Profil povrchu 15
7.3 Drsnosť povrchu 15
7.4 Rovnobežnosť dotykových plôch 16
7.5 Priemer valcov viacvalcových ložísk 16
8 Hodnotenie zhody 16
8.1 Všeobecne 16
8.2 Kontrola stavebného výrobku a jeho výroba 16
8.2.1 Vnútropodniková kontrola výroby (FPC) 16
8.2.2 Počiatočné skúšanie typu 16
8.2.3 Bežné skúšky 16
8.3 Suroviny a komponenty 16
9 Osadenie 17
10 Inšpekcia počas prevádzky 17
Príloha A (normatívna) – Materiály na báze železa 18
Príloha B (informatívna) – Vnútropodniková kontrola výroby 19
B.1 Všeobecne 19
B.1.1 Úlohy 19
B.1.2 Dokumentácia 19
B.1.3 Činnosti 19
B.2 Overenia a skúšky 20
B.2.2 Monitorovanie zhody 20
B.2.3 Skúšky 20
B.2.4 Zachádzanie s nezhodnými stavebnými výrobkami 20
B.2.5 Zaznamenávanie overovania a skúšok (register výrobcu) 20
B.2.6 Spätná sledovanosť 20
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce požiadavky
smernice ES o stavebných výrobkoch 21
ZA.1 Rozsah a príslušné charakteristiky 21
ZA.2 Postup (postupy) preukazovania zhody valcových ložísk 23
ZA.2.1 Systém (systémy) preukazovania zhody 23
ZA.2.2 Certifikát zhody ES a vyhlásenie zhody 26
ZA.3 Označenie CE a etiketovanie 27
Literatúra 30