RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1504-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1504-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1504-2
Slovenský názov: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 2: Systémy na ochranu povrchu betónu
Anglický názov: Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity. Part 2: Surface protection systems for concrete
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.91, 91.080.40
Triediaci znak: 73 2101
Úroveň zapracovania: idt EN 1504-2:2004
Vestník: 07/05
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 4/06, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 10/05, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava OA V 12/15
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument stanovuje požiadavky na identifikáciu, úžitkovosť (vrátane aspektu trvanlivosti), bezpeč-nosť a posúdenie zhody výrobkov a systémov na ochranu povrchu betónu, ktoré sa používajú na zlepšenie trvanlivosti betónových a železobetónových konštrukcií, ako aj na nové druhy betónov a údržbárske a rekonštrukčné práce.Obsah normy STN EN 1504-2
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 13
4 Parametre úžitkových vlastností na zamýšľané použitie 14
4.1 Všeobecne 14
4.2 Výber vhodných výrobkov alebo systémov 14
5 Požiadavky 17
5.1 Požiadavky na identifikáciu 17
5.2 Funkčné požiadavky 18
5.3 Uvoľňovanie nebezpečných látok 18
5.4 Reakcia na oheň 18
6 Odber vzoriek 18
7 Hodnotenie zhody 18
7.1 Všeobecne 18
7.2 Počiatočná skúška Typu 18
7.3 Vnútropodniková kontrola výroby 18
7.4 Posúdenie, dozor a certifikácia vnútropodnikovej kontroly výroby 19
8 Označovanie a etiketovanie 19
Príloha A (informatívna) – Minimálna početnosť skúšok vnútropodnikovej kontroly výroby 30
Príloha B (informatívna) – Príklady použitia klasifikačného systému na troch jednotlivých prípadoch 32
Príloha C (informatívna) – Uvoľnenie nebezpečných látok 33
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia vzťahujúce sa k požiadavkám európskej smernice
o stavebných výrobkoch EÚ 34
ZA.1 Predmet a rozhodujúce vlastnosti 34
ZA.2 Preukazovanie zhody 41
ZA.2.1 Systém (systémy) preukazovania zhody 41
ZA.2.2 Certifikát ES a vyhlásenie zhody 44
ZA.3 Označovanie CE a etiketovanie 46
Literatúra 48