RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
RSS
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

NOVÉ vydanie STN EN ISO 9000, 9001, 14001

Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje, že pripravuje vydanie kľúčových noriem systémov manažérstva kvality a životného prostredia:

STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015) bude vydaná 1. 2. 2016 prekladom do slovenského jazyka. Norma bude obsahovať aj anglický text.
Táto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia:
a) potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a
b) kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami.
Všetky požiadavky tejto normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.

STN EN ISO 9000 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000: 2015) bude vydaná prekladom do slovenského jazyka v termíne od 1. 6. 2016. Norma bude obsahovať aj anglický text.
Táto norma špecifikuje základné pojmy a zásady manažérstva kvality. Norma špecifikuje termíny a definície, ktoré sa aplikujú do celého manažérstva kvality a noriem systému manažérstva kvality.

STN EN ISO 14001 Systémy manažérstva životného prostredia. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2015) bude vydaná 1. 4. 2016 prekladom do slovenského jazyka. Norma bude obsahovať aj anglický text.
Kľúčové vylepšenia revidovanej verzie STN EN ISO 14001 zahŕňajú:
- uznanie potreby zaoberať sa externými a internými záležitosťami, ktoré majú na organizáciu vplyv vrátane nestálosti klímy;
- zvýšenú angažovanosť vrcholového manažmentu – zvýšený príspevok vodcovstva;
- zvýšenú orientáciu na strategické smerovanie;
- zvýšenú ochranu životného prostredia so zameraním na proaktívne iniciatívy;
- efektívnejšiu komunikáciu prostredníctvom komunikačnej stratégie;
- uvažovanie zamerané na životný cyklus produktov a služieb s dôrazom na každý stupeň od vývoja po spotrebu.

Záujemcovia si môžu normy zaobstarať za poplatok prostredníctvom služby Portál noriem, alebo v Infocentre ÚNMS SR, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4, ☎ 0948 876 004, shop@normoff.gov.sk